bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

26 stycznia 2022, godz. 10:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na posiedzenie

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 26 stycznia 2022 roku na godz. 10.00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Spotkanie z nowym komendantem policji w Markach – określenie aktualnych problemów w Markach przed jakimi stoi Komenda Policji w Markach i jakie są pomysły na walkę z nimi.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Celinówek, Cisówka, Czarna Struga, Jarków, Jeżak, Jaworówek, Kolonia Bielówek, Kolonia Makówko, Pustelnik, Struga i Zieleniec stanowiących zgodnie z państwowym rejestrem nazw geograficznych część miasta Marki. Druk nr 594.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Marki porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawą na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) z gromady ssaków poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Marki przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (Lasy Miejskie - Warszawa). Druk nr 601.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Druk nr 608.
  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki za 2021 rok.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Robert Szafrański

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry