bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLIX Sesja Rady Miasta

30 marca 2022, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.1) zwołuję XLIX sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 30 marca 2022 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2022 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 16 lutego 2022 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 16 lutego 2022 roku.
 7. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 23 lutego 2022 roku.
 8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 635.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 636.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/462/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29.09.2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Druk nr 625.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustalania dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uprawnienia do świadczenia pieniężnego. Druk nr 632.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024. Druk nr 627.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. Druk nr 626.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Mareckiego Targowiska Miejskiego. Druk nr 631.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Marki. Druk nr 630.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bardzo częstych i długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Miasta Marki. Druk nr 628.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/539/2022 Rady Miasta Marki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Druk nr 629.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia w części skargi z dnia 21 lutego 2022 r. na Dyrektorkę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach, a w pozostałym zakresie uznanie tej skargi za bezprzedmiotową. Druk nr 633.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2022 r., w zakresie w jakim stanowi ona wniosek o odwołanie Dyrektorki Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Druk nr 634.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/175574.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry