bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

30 marca 2022, godz. 14:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania na dzień 30 marca 2022 roku na godz. 14.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej
 5. Wydanie opini do projektu uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 635.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 636.
 7. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/462/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29.09.2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Druk nr 625.
 8. Wydanie opinii do projektu projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Marki. Druk nr 630.
 9. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Mareckiego Targowiska Miejskiego. Druk nr 631.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/175638.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry