bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LIV Sesja Rady Miasta Marki

29 czerwca 2022, godz. 16:00
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję LIV sesję Rady Miasta Marki na dzień 29 czerwca 2022 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 maja 2021 roku.

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 666,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/547/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mareckiego Targowiska Miejskiego. Druk nr 663,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/548/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Marki. Druk nr 664,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu na terenie Gminy Miasta Marki. Druk nr 665,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 670.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 671.

12. Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2021 rok:

a. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Marki za 2021 rok,

b. debata nad raportem,

c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki wotum zaufania za 2021 rok. Druk nr 668,

13. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2021 rok:

a. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2021 rok,

b. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania finansowego Miasta Marki za 2021 rok,

c. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

d. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,

e. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,

f. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

g. dyskusja,

h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Druk 662,

i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Druk nr 669.

14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189125

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry