bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LX Sesja Rady Miasta Marki

30 listopada 2022, godz. 15:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LX sesję Rady Miasta Marki na dzień 30 listopada 2022 roku na godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2022 roku.

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 729.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 730.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Druk nr 728.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 731.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego w Markach. Druk nr 721.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach. Druk nr 722.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”. Druk nr 720.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 719.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Druk nr 723.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki. Druk nr 718.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022- 2026. Druk nr 717.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki. Druk nr 732.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2022 roku. Druk nr 727.

19. Rozpatrzenie wniosku radnego Michała Jarocha w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki.

20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

21. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/210541

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry