bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obrady połączonych komisji

30 listopada 2022, godz. 13:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie § 27 ust. 2 i 5 w związku z § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872; z 2022 r., poz. 6194) zwołujemy wspólne posiedzenie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035 (Druk nr 729). [KBG]
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok (Druk nr 730). [KBG]
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Druk nr 728). [KBG]
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 719). [KBG]
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach (Druk nr 722). [KBG]
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego w Markach (Druk nr 721). [KBG]
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022- 2026 (Druk nr 717). [KBG]
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Druk nr 723). [KZBPiSS]
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki (Druk nr 731). [KZBPiSS]
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Druk nr 720). [KOKiS]
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki (Druk nr 718). [KOKiS]
 15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki (Druk nr 732). [wszystkie komisje]
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/210589.


Przewodniczący Komisji
(-) Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
(-) Magdalena Szafarz
(-) Marlena Stosio
(-) Robert Szafrański
(-) Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry