bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXXVI sesja Rady Miasta Marki

22 listopada 2023, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1668) zwołuję LXXVI sesję Rady Miasta Marki na dzień 22 listopada 2023 roku na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 904.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 905.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 900.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk nr 901.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk nr 902.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasto Marki z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Druk nr 898.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Druk nr 893.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/761/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Marki i nadania jej statutu. Druk nr 903.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 894.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Druk nr 895.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego. Druk nr 899.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego. Druk nr 906.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/306/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach- zdjęcia ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejsce usuwanych drzew oraz ustalenia zakresu jego ochrony. Druk nr 897.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 896.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 909.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 22. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/262432

Przewodnicząca Rady Miasta Marki

(-) Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry