bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyposaż nieruchomość w odpowiednie pojemniki

Muszą one spełniać polską normę PN-EN 840-1:2013-05

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętymi przez Radę Miasta Marki uchwałami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów. Pojemniki należy zakupić, wynająć lub wydzierżawić.

Minimalna pojemność pojemników

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na nieruchomościach zamieszkałych, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności wskazanej w poniższej tabeli.

Wymagana minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne w zależności do liczby mieszkańców korzystających z tych pojemników, zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 2607) wynosi:

Lp. Liczba mieszkańców nieruchomości korzystających z pojemnika/ów Minimalna pojemność pojemnika/ów na odpady
1 1 - 3 120 litrów
2 4 - 7 240 litrów
3 8 - 12 480 listów
4 >12 należy zastosować odpowiednią wielokrotność pojemników wymienionych w wierszach 1-3

Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, wyposażający nieruchomość w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemniki na odpady zbierane selektywnie, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę wymagania określone w powyższej tabeli.

Indywidualne oznakowanie pojemników

Zgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, korzystający w pojemników, zobowiązani są do indywidualnego ich oznakowania polegającego na naniesieniu na nich, w widocznym miejscu, adresu nieruchomości (to jest nazwa ulicy i numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. ul. Przykładowa 12B/3 albo sam numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. 12B/3) poprzez umieszczenie:

 1. wodoodpornej naklejki,
 2. wodoodpornego napisu (np. wykonanego farbą, markerem, itp.),
 3. oznaczenia w inny sposób zabezpieczonego przed:
  1. działaniem czynników atmosferycznych,
  2. łatwym jego uszkodzeniem, bądź zmianą.

Rodzaj pojemników - polska norma

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości oraz odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemnik powinien być szczelny, a więc w szczególności nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy oraz spełniać normę PN-EN 840-1:2013-05.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 litrów do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z §7 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określa się sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości:

 1. pisemnie na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, lub
 2. drogą elektroniczną:
  1. na adres e-mail: urzad.miasta@marki.pl,
  2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej musi zawierać:

 1. adres nieruchomości, z której mają być odbierane odpady komunalne,
 2. wskazanie lokalizacji miejsca wystawiania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa, skrzyżowanie ulic X i Y itp.),
 3. mapę sytuacyjną określającą lokalizację miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

WOŚ
29 marca 2023, godz. 10:30
#Środowisko #System odpadowy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry