bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Stowarzyszenie z Nami...

złożyło wniosek o mały grant

30 kwietnia 2024 r. w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta "Stowarzyszenia z nami…" na realizację zadania publicznego pt. „Seniorzy w działaniu poznania piękna kraju – jednodniowy wyjazd 25 seniorów do Maurzyc”.

Całkowity koszt zadania to 4 000,00 zł, z tego z dotacji 4 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 22 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

CAF3/NGO
15 maja 2024, godz. 16:37
#Miasto #Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry