bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wniosek o grant

Obóz sportowy WWL Badminton Club

WWL Badminton Club  zaproponował realizację obozu sportowego dla minimum 21 osób, w tym 7 z Marek. Termin zorganizowania obozu 14 – 27.07.2024. Wniosek w dniu 8 lipca br. został złożony w trybie art. § 12. 1. Uchwały Rady Miasta Marki nr XXIX/360/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki

Całkowity koszt zadania to 8 205,00 zł, z tego z wnioskowanej dotacji 2 000.00 zł.

Każdy, w terminie do 17 lipca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wniosek został opublikowany  w BIP https://bip.marki.pl/artykul/675/11293/oferty-organizacji-pozarzadowych

CAF3
10 lipca 2024, godz. 13:03
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry