bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Rada Seniorów

O krok od Mareckiej Rady Seniorów. Wyraź swój głos na finiszu konsultacji społecznych.

8 listopada odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Mareckiej Rady Seniorów. Efektem spotkania jest projekt uchwały powołującej Radę oraz Statut przewidujący m.in. długość kadencji czy sposób wyboru członków.

Z inicjatywą powołania Rady Seniorów w Markach wyszedł w 2016 roku burmistrz Jacek Orych. Pomysł stanowił odpowiedź na postępujące zmiany demograficzne: obecnie w Polsce osoby po 60. roku życia stanowią 22% populacji Polski. W kolejnych dekadach liczba ta wzrośnie do 40%.

- Będziemy w przyszłości najstarszym społeczeństwem Unii Europejskiej i już dziś musimy wprowadzać zmiany korzystne dla obecnych i przyszłych seniorów. Dlatego w Polsce od 2013 roku powstają senioralne samorządy – jest ich jednak tylko 300 na 2500 polskich gmin. Bardzo się ucieszyliśmy gdy odważna inicjatywa stworzenia Rady Seniorów pojawiła się w Markach – mówi Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, która prowadzi konsultacje społeczne na temat powołania nowego ciała.

Fundacja Zaczyn specjalizuje się m.in. w doradztwie merytorycznym w zakresie tworzenia Rad oraz szkoleniu ich członków. Pomagała wcześniej tworzyć Rady Seniorów m. in. w Pruszkowie, Mińsku Mazowieckim czy Warszawie. Na samym początku pracy w Markach fundacja zrealizowała diagnozę społeczną w zakresie potrzeb seniorów w Markach, która objęła m. in. badanie społeczne, w którym wzięło udział ponad 200 osób 60+ reprezentujących zarówno organizacje pozarządowe jak i seniorów niezrzeszonych. Diagnoza przedstawiona w grudniu 2016 roku wskazała m.in. na potrzebę powołania Rady oraz duży potencjał społeczności lokalnej do angażowania się w jej pracę. W kolejnych miesiącach odbywały się spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyło łącznie ponad 200 uczestników. Spotkania – łącznie 7 - odbywały się w Pałacu Briggsów, Urzędzie Miasta Marki, Miejskim Ośrodku Kultury. W spotkaniach brali również udział członkowie Rad Seniorów z innych gmin czy wiceprezydent Pruszkowa – goście dzielili się swoimi opiniami na temat korzyści powołania Rady oraz opowiadali o konsekwencjach wyboru poszczególnych modelów jej powołania i działania. W październiku 2017 roku przystąpiono do podsumowywania pomysłów mieszkańców oraz spisywania treści statutu Rady. W pełni demokratycznych spotkaniach prowadzonych przez profesjonalnego facylitatora, każdy uczestnik mógł zgłosić swoje uwagi i pomysły.

Do statutu wprowadziliśmy zapisy, które były akceptowane przez przygniatającą większość uczestników, zazwyczaj przez 90% obecnych na spotkaniach reprezentantów organizacji i wspólnot sąsiedzkich. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że lokalne władze były od początku otwarte na pomysł zorganizowania oddolnych wyborów do Rady. W innych gminach zazwyczaj burmistrz mianuje członków Rady co konserwuje interesy najsilniejszych lokalnych środowisk 60+. Tymczasem środowiska te reprezentują zazwyczaj niewielki odsetek mieszkańców. W Markach burmistrz opowiadał się za demokratycznymi wyborami, co odpowiadało także większości uczestników konsultacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego długiego procesy za społeczną pracęna rzecz ich miejscowości – mówi Przemysław Wiśniewski.

Ostatecznie w drodze konsultacji zaprojektowano statut, przewidujący kształt Rady i sposób jej stworzenia. Kadencje Rady będą trzyletnie, zasiądzie w niej od 7 do 15 członków. Członkiem Rady będzie mógł zostać każdy mieszkaniec Marek w wieku minimum 60 lat, który zbierze pod swoją kandydaturą podpisy 10 innych mieszkańców w wieku minimum 60 lat. Członkami Rady zostaną ci kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów. Głosowanie odbędzie się na specjalnym spotkaniu – każdy kandydat przedstawi się na nim, a następnie zgromadzone osoby 60+ dokonają wyboru. Każdy uczestnik będzie mógł zagłosować na 3 kandydatów. Czy taki kształt jest ostateczny? Tłumaczy Przemysław Wiśniewski:

- Od dnia 13 do 22 listopada każdy mieszkaniec Marek oraz organizacja mogą zgłosić względem zapisów dokumentu swoje zastrzeżenia i pomysły. Do końca listopada zostanie przedstawiony ostateczny raport zawierający m.in. wszystkie nadesłane pisemnie uwagi oraz rekomendację ostatecznej wersji statutu, oczywiście z uzasadnieniem. Taki dokument zostanie zaopiniowany przez prawnika i przedstawiony burmistrzowi i Radzie Miasta Marki, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie powołania Rady. Nastąpi to najprawdopodobniej w grudniu 2017 roku, a ewentualne wybory odbędą się na początku 2018 roku.

Projekt statutu w wersji PDF dostępny jest TU, można go również pobrać u Pani Ewy Czarkowskiej w Urzędzie Miasta Marki.

Uwagi w wersji pisemnej można skierować mailowo na adres: ewa.czarkowska@marki.pl lub przemyslaw.wisniewski@zaczyn.org , a także zostawić w wersji drukowanej w Urzędzie Miasta Marki. Uwagi powinny zawierać dane osoby/podmiotu zgłaszającego tak by ich autorom można było udzielić odpowiedzi.

Zachęcamy Państwa do zaopiniowania dokumentu.

WPZ
15 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry