bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Konkurs dla NGO z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki.

Zarządzenie Nr 0050.187.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) oraz załącznikiem do uchwały Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się co następuje:

§1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury i sztuki w 2017 r.  określonego w załączniku do Zarządzeniu Nr 0050.149.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 r.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.187.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 16 listopada 2017  roku

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 r.

 

  1. Na zadanie z zakresu działalności na rzecz kultury i sztuki w terminiewpłynęły cztery oferty:

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

1

Fundacja Ewy Johansen „Talent”

60-702 Poznań,

ul Głogowska31/33

„Symfonia na skrzypce i DJ ja – projekt upowszechniający kulturę dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich”

2

Fundacja Zielone Pojęcie

00-815 Warszawa,

ul. Sienna 89 lok. 54

„Marki z Pasją”

3

Fundacja Nowoczesny Konin

62-500 Konin,

ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 210

„Kultura i Sztuka w Markach”

4

Fundacja Ośrodka KARTA

02-536 Warszawa,

ul. Narbutta 29

„Kultura i Sztuka w Markach”

  1. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.
  2. Pozytywnie rozpatrzone oferty wraz z proponowaną wysokością dofinansowania:

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Fundacja Ewy Johansen „Talent”

60-702 Poznań,

ul Głogowska31/33

„Symfonia na skrzypce i DJ ja – projekt upowszechniający kulturę dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich”

17000 zł

2

Fundacja Zielone Pojęcie

00-815 Warszawa,

ul. Sienna 89 lok. 54

„Marki z Pasją”

10000zł

3

Fundacja Nowoczesny Konin

62-500 Konin,

ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 210

„Kultura i Sztuka w Markach”

2660 zł

4

Fundacja Ośrodka KARTA

02-536 Warszawa,

ul. Narbutta 29

„Kultura i Sztuka w Markach”

10000 zł

 

 

 

razem:

39660 zł

 

 

 

WPZ
17 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry