bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu dla NGO o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.201.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowychoraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 11 w związku z § 9 ust.1 pkt 2, § 10 Programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

§ 1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r. określonego w załączniku do Zarządzeniu Nr 0050.183.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom         i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.

§ 2

1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr  0050.201.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 8 grudnia 2017  roku

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku          z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:

 

 1. Na zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.   w terminie wpłynęła jedna oferta:
 2. Lp.

  Nazwa wnioskodawcy

  Adres wnioskodawcy

  Nazwa zadania

  1

  Fundacja A.R.T.

  Dalanowska 48 lok.61

  03-566 Warszawa

  Miasteczko Mikołaja

   

  1. Oferta złożona przez Fundację ART spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do dalszej procedury konkursowej.
  2. Pozytywnie rozpatrzona oferta wraz z wysokością dofinansowania:

   

  Lp.

  Nazwa wnioskodawcy

  Adres wnioskodawcy

  Nazwa zadania

  Kwota przyznanej dotacji

  1

  Fundacja A.R.T.

  Dalanowska 48 lok.61

  03-566 Warszawa

  Miasteczko Mikołaja

  15 840 zł

   

   

  Razem:

  15 840 zł

   

 

wpz
8 grudnia 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry