bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu dla NGO z zakresu kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 0050. 058.2018

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 7, w związku z § 9 ust. 3 pkt 1, Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dn. 25 października 2017 r., w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

§1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r określonego w załączniku do Zarządzeniu Nr 0050.036.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.058.2018

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 6 kwietnia roku

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r:

 

  1. Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w terminiewpłynęło sześć ofert:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

1

Uczniowski Klub Sportowy Sanchin

05-270 Marki, ul. Okólna 15

Bezpłatne zajęcia dla maluchów z elementami Karate Do

2

Uczniowski Klub Sportowy Sanchin

05-270 Marki, ul. Okólna 14

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet "Bezpieczna Kobieta" wraz z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci uczestniczek kursu i zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

3

Fundacja Self Active Planet

05-092 Łomianki, ul. Gwardii Ludowej 21

Zajęcia fitness i jogi

4

Fundacja Rozwoju Kolor

05-270 Marki, ul. Żółkiewskiego 1

Aktywne Marki - warsztaty taekwondo &joga wraz z zajęciami fizycznymi

5

Uczniowski Klub Sportowy Box Garda

05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 109C m.6

Konkurs ofert na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej

6

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

Rowerowe Marki

 

  1. Oferty złożone przez Fundację Self Active Planet oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Box Garda nie spełniły wymogów formalnych.  

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Przyczyna niespełnienia wymogów formalnych

1

Fundacja Self Active Planet

Zajęcia fitness i jogi

Oferta nie złożona w sposób właściwy – skierowana do mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego (Dział IV pkt. 5 złożonej oferty)

2

Uczniowski Klub Sportowy Box Garda

Konkurs ofert na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta nie posiada wypełnionych wszystkich punktów formularza – brakuje wypełnionego punktu 5 z działu IV wniosku (tabeli dotyczącej rezultatów realizacji zadania publicznego, co było warunkiem koniecznym zgodnie z pkt. 8 działu II ogłoszenia konkursowego.

 

 

  1. Oferty złożone przez pozostałych wnioskodawców spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.
  2. Pozytywnie rozpatrzone oferty wraz z proponowaną wysokością dofinansowania:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł

1

Uczniowski Klub Sportowy Sanchin

05-270 Marki, ul. Okólna 15

Bezpłatne zajęcia dla maluchów z elementami Karate Do

8750,00

2

Uczniowski Klub Sportowy Sanchin

05-270 Marki, ul. Okólna 14

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet "Bezpieczna Kobieta" wraz z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci uczestniczek kursu i zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

17130,00

3

Fundacja Rozwoju Kolor

05-270 Marki, ul. Żółkiewskiego 1

Aktywne Marki - warsztaty taekwondo &joga wraz z zajęciami fizycznymi

13000,00

4

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

Rowerowe Marki

6700,00

 

 

Razem:

45580,00

 

 

 

WPZ
9 kwietnia 2018, godz. 08:00
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry