bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt programu współpracy z NGO na rok 2021

Zapraszamy do konsultacji w sprawie programu

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.”

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2020 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 13) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pozarządowej. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczną nadesłanych propozycji. Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Ogłoszenie Burmistrza oraz treść projektu uchwały wraz z załącznikiem do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach oraz są dostępne bezpośrednio w Centrum Aktywności Fabryczna 3.

CAF3
15 października 2020, godz. 15:18
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry