bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Informator dla Seniora

Fundacja Zielone Pojęcie ubiega się o mały grant na wsparcie seniorów

W dniu 2 listopada 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji Zielone Pojęcie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego opracowania, wydrukowania i dystrybucji informatora dla seniorów.

Broszura zawierałaby informacje o możliwościach i aktualnych formach wsparcia dla seniorów w obliczu pandemii, jak też dane teleadresowe instytucji świadczących opiekę zdrowotną i socjalną, jednostek miejskich i telefonów alarmowych.

Całkowity koszt zadania to 7 891,00 zł, z tego z dotacji 6 801,00 zł.

Każdy, w terminie do 13 listopada br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku znajduje się w załączniku.

CAF3
6 listopada 2020, godz. 11:40
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry