bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kiedy do przedszkoli, kiedy do szkół

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022.

Wychowaniem przedszkolnym od 1 września 2021 roku mogą być objęte  dzieci urodzone w roku 2018, 2017 oraz 2016, natomiast dzieci 6-letnie  (urodzone w 2015 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekrutacji przedszkolnej gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu „konkursowym” działającym na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Marki. Każde dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza już do w/w przedszkoli, może kontynuować wychowanie przedszkolne w tej placówce w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia 6 roku życia.

W takim przypadku konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Deklarację należy złożyć w macierzystym przedszkolu w okresie od 8 do 12 marca 2021 roku.

Rekrutacja do przedszkoli zostanie przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem strony internetowej www.marki.pl. Oferta edukacyjna przedszkoli prowadzących rekrutację będzie dostępna 8 marca 2021 roku, a liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostanie podana 15 marca 2021 roku.

Rekrutacja będzie przebiegała według zasad określonych w ustawie - Prawo Oświatowe. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadza się według kryteriów ustawowych (brane są pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub rodziców). W przypadku gdy po tym etapie będą wolne miejsca w przedszkolu,  przeprowadza się drugi etap  w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący (w załączeniu).

Szczegółowe informacje związane z przebiegiem i zasadami rekrutacji będą udostępnione przed rozpoczęciem rejestracji wniosków w systemie elektronicznym.

Dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2014 roku) będą objęte od 1 września 2021 roku obowiązkiem szkolnym. Muszą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej (chyba, że posiadają odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, które wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do klasy I  do szkoły w obwodzie, której zamieszkuje, wystarczy, że rodzice dziecka dokonają zgłoszenia w tej placówce. Lista szkół oraz granice ich obwodów, znajdują się na stronie marki.pl w zakładce Edukacja.

Zgłoszenia dzieci do klas I szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, będą przyjmowane przez szkoły w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 roku. W szczególnych przypadkach będzie możliwe zgłoszenie dziecka również w terminie późniejszym.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły ubiegających się o przyjęcie do klasy I, przeprowadzona będzie rekrutacja w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przeprowadzenia rekrutacji będzie posiadanie przez szkołę wolnych miejsc w oddziałach klas I. Harmonogram rekrutacji do klas I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania dzieci do klas I SP oraz przeprowadzenia rekrutacji dla dzieci spoza obwodu, będą dostępne na stronach internetowych szkół.

CUW
2 lutego 2021, godz. 12:49
#Miasto #Edukacja #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota" #Przedszkole Miejskie Nr 1 "Wesoły Skrzat" #Przedszkole Miejskie Nr 2 "Mali Odkrywcy" #Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat"

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry