bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Ogłaszamy wyniki konkursu na wsparcie rozwoju sportu w Markach na rok 2021

 

Prezentujemy poniżej  zarządzenie  0050.045.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 marca w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.11a ust.3 i art.30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w związku § 11 ust. 2 oraz ust 4 pkt.1 uchwały nr XXIX/360/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 576 i 1044) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku.

§ 2.

1. Treść ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku.

CAF3
8 marca 2021, godz. 16:00
#Miasto #Organizacje pozarządowe #Sport #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry