bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXXVIII sesja Rady Miasta Marki

29 września 2021, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 29 września 2021 roku na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. Druk nr 537.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk nr 538.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Druk nr 536.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 535.
 10. Rozpatrzenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Druk nr 530.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIX/360/2020 Rada Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki. Druk nr 532.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki. Druk nr 533.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki w roku szkolnym 2021/2022. Druk nr 534.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 541.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXVII/457/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Druk nr 531.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży. Druk nr 539.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uznania za bezzasadny wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego. Druk nr 540.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Druk nr 529.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/147359

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry