bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

29 września 2021, godz. 15:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 29 września 2021 roku o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Przedstawienie porządku obrad;

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe     (Druk nr 530);

5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035   (Druk nr 537);

6. Wydanie opinii do projektu uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok    (Druk nr 538);

7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji   (Druk nr 536);

8. Sprawy różne;

9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry