bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

29 września 2021, godz. 12:45
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w terenie,  które odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 12.45 w sali obrad urzędu miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 541.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 535.
  6. Omówienie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności Komisji zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2021 na podstawie otwartych konkursów ofert.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/147392

 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                                             Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry