bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXXIX sesja Rady Miasta Marki

27 października 2021, godz. 16:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) zwołuję XXXIX sesję Rady Miasta Marki na dzień 27 października 2021 roku na godz.16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 roku.

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. Druk nr 550 .

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk nr 551.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących na terenie Gminy działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Druk nr 546.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Druk nr 547.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Druk nr 548.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk nr 549.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. Druk nr 544.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk nr 545.

14. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Marki.

15. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Marki przez radnych.

16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151250

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry