bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XL sesja Rady Miasta Marki

24 listopada 2021, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) zwołuję XL sesję Rady Miasta Marki na dzień 24 listopada 2021 roku na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez wstępującego na wakujący mandat radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2021 roku.
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. Druk nr 559.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk nr 560.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 558.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021. Druk nr 561
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021. Druk nr 562.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Druk nr 563.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 556.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/460/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 557.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/155861.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry