bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LVI sesja Rady Miasta Marki

31 sierpnia 2022, godz. 16:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Marki na dzień 31 sierpnia 2022 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Markach.
 5. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2022 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 roku.
 7. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 lipca 2022 roku.
 8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 686.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 687.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki. Druk nr 679.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Druk nr 678.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki. Druk nr 680.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki w roku szkolnym 2022/2023. Druk nr 681.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniej Strategii Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2023-2027. Druk nr 677.
 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. Druk nr 683.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie realizacji zadań Miasta Marki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Druk nr 682.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/590/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy mosty Północnego w Markach. Druk nr 685.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 684.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działkach ewidencyjnych nr 20/29 i 20/114 z obrębu 3-06 stanowiących własność Gminy miasto Marki na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/109 i 20/112 z obrębu 3-06. Druk nr 676.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Marki

(-) Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry