facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Jak to działa?

Jak Głosować?

Głosowanie trwa 14 dni od 07 września 2024 r. do 21 września 2024 r. do godz. 23:59:59
i odbywa się poprzez:

 1. system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod adresem http://zdecyduj.marki.pl;
 2. wysłanie karty do głosowania odręcznie podpisanej na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl;
 3. wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny. Urny będą dostępne w:
  kancelarii Urzędu Miasta Marki,
  Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,
  Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42,
  Wydziale Aktywności Lokalnej CAF 3 ul. Fabryczna 3,
 4. wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”, przy czym w tym przypadku decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu.

Mieszkaniec Miasta (także niepełnoletni) może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, wskazując po jednej zadaniu z każdej z kategorii.
Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii.

Kartę do głosowania traktuje się jako nieważną, gdy głosujący:

 1. nie jest mieszkańcem Miasta;
 2. nie zaznaczy żadnego zadania;
 3. zaznaczy więcej niż 1 zadanie w danej kategorii;
 4. nie wypełni obowiązkowych pól w karcie do głosowania;
 5. wypełni więcej niż jedną kartę – w tym przypadku za nieważne uważa się wszystkie karty do głosowania;
 6. nie złoży karty do głosowania w terminie do 21 września 2024 r. i miejscu określonym
  w Regulaminie.
 7. nie podał numeru telefonu do weryfikacji podczas głosowania przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, o którym mowa w § 7 ust.4 pkt 1.

Jak zgłosić projekt?

1. Przyjmowanie propozycji zadań trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00
2. Zadania w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) zadań twardych
2) zadań miękkich

Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej, zakupie towarów i produktów itp.

Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, zakupy usług, itp.
3. Zgłaszanym zadaniem w ramach MBO może być inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju Miasta. Inicjatywą mieszkańców jest zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej, ale także niezwiązane z rozwojem infrastruktury miejskiej, w szczególności dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym lub rekreacyjnym.

4. Zadania w ramach MBO mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta lub grupa mieszkańców Miasta. Grupa mieszkańców Miasta zgłaszająca projekt zadania wyznacza maksymalnie 2 osoby do kontaktów, które są wskazane w formularzu zgłoszenia zadnia i które w imieniu grupy mogą kontaktować się z Zespołem oraz podejmować wiążące decyzję w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień zadania. Zadania w ramach MBO może wybierać każdy mieszkaniec Miasta.

5. W ramach MBO do realizacji mogą być zgłaszane wyłącznie zadania zgodne z prawem, w granicach zadań i kompetencji Miasta, wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców. Inicjatywy polegające na zorganizowaniu wydarzenia lub imprezy o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, edukacyjnym, sportowym i innym, mające się odbywać na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta, będą brane pod uwagę jedynie wówczas, gdy wstęp na nie będzie ogólnodostępny.

7. Zgłaszane zadanie nie może stanowić części większego zadania.

8. Zgłaszane zadanie nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.

9. Zgłaszane zadanie musi posiadać zaproponowaną lokalizację jego realizacji.

10. Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi, w tym ze strategią rozwoju Miasta.

11. W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta. 

12. W przypadku zadań wymagających uzgodnień z innymi podmiotami (np. konserwator zabytków, nadleśnictwo itp.) bądź zgód tych podmiotów wymagane jest dołączenie do formularza, o którym mowa w Regulaminie, uzgodnienia/zgody tych podmiotów.

13. Do zgłoszenia zadania polegającego na wykonaniu pracy artystycznej (muralu, obrazu, grafiki, rzeźby, itp.) konieczne jest dołączenie wizualizacji lub propozycji wizualizacji zadania.

14. Zgłoszone zadanie, w tym opracowania i dokumenty z nim związane, w szczególności wymienione w ust. 7b, muszą spełniać warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

15. Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.

16. Przewidywany koszt zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie.

17. Zadania zgłoszone po terminie (po 24 kwietnia 2024 r.) nie będą rozpatrywane.

18. Zadania w ramach MBO można zgłosić wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta, kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Wydział Aktywności Lokalnej CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania w zakładce „Wszystko o budżecie”
Formularze zgłoszenia zadania uznaje się za ważne jeśli zostaną wypełnione w nich wszystkie obowiązkowe pola.

19. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 15 mieszkańców Miasta.

20. Każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby zadań w ramach MBO. Poparcie musi zostać wyrażone na karcie której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta, kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Wydział Aktywności Lokalnej CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania w zakładce „Wszystko o budżecie”
Formularz poparcia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie obowiązkowe pola.

21. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” i nazwą zadania w terminie do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl lub wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl bądź przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl. do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

22. Wstępna weryfikacja propozycji zadań przez Zespół ds. MBO odbywać się będzie od 25 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Marki w ramach posiadanych środków.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak:
1) zadania twarde
2) zadania miękkie.

Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej, zakupie towarów i produktów itp.

Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, zakupy usług, itp.

Kto może złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Marki.

Kto może głosować na zadanie?

Podobnie jak przy składaniu wniosku, mieszkańcy miasta Marki. Także Ci niepełnoletni. Za bardzo młodych mieszkańców Marek oświadczenia składają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

Jaka jest kwota budżetu obywatelskiego?

W projekcie budżetu miasta Marki na 2025 r. na realizację budżetu obywatelskiego przewidziana jest kwota 800 tys zł.

Maksymalna wysokość środków przewidzianych na realizację w ramach MBO zadań w ramach kategorii:

 1. zadań twardych wynosi 650 tys zł,
 2. zadań miękkich wynosi 150 tys zł.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta i gminy.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego?

Zadania w ramach MBO można zgłosić wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Formularze są dostępne także na stronie internetowej Miasta, w kancelarii Urzędu Miasta Marki, w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, w Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania w zakładce „Wszystko o budżecie”.

Formularze zgłoszenia zadania uznaje się za ważne jeśli zostaną wypełnione w nich wszystkie obowiązkowe pola.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” i nazwą zadania w terminie do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl lub wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl bądź przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl. do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

Co to jest lista poparcia projektu?

Lista poparcia Państwa projektu powinna zostać podpisana przez co najmniej 15 osób, a następnie dołączona do formularza zgłoszeniowego.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora zadania?

Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę Miasto Marki, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czym jest Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego?

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego powołuje Burmistrz Miasta Marki.

Zespół obraduje na posiedzeniach otwartych. Głównym zadaniem Zespołu jest monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta Marki, wstępna weryfikacja formalna złożonych zadań, przekazanie wstępnie zweryfikowanych pod względem formalnym zadań do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Marki odpowiedzialnej za realizację Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Marki, w celu dalszej weryfikacji, w tym również co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po weryfikacji, ocena zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania bądź o niedopuszczeniu do procedury głosowania, ustalenie w drodze losowania kolejność zadań na karcie do głosowania, wybór dwóch przedstawicieli (przy czym nie mogą to być osoby stanowiący przedstawicieli jedne grupy) Zespołu, których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów przez wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Marki pracowników Urzędu Miasta Marki, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie oceny Burmistrzowi.

Czy można realizować zadania MBO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych urzędu miasta Marki.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

Projekt może zostać złożony przez jednego mieszkańca lub grupę mieszkańców miasta.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, nie ma możliwości ingerowania we wnioski. W momencie  weryfikacji wniosków przez Zespół ds MBO, Zespół ds MBO prosi wnioskodawców o uzupełnienie bądź korektę złożonego projektu. Możliwe jest to w terminach określonych w regulaminie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu – 22 781 10 03, email: zdecyduj@marki.pl

Zapraszamy również do Urzędu Miasta w godzinach pracy, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00, we środy od 8:00 do 18:00 oraz w piątki od 8.00 do 14.00.

Zarówno urzędnicy jak i członkowie Zespołu ds MBO służą pomocą. Masz wątpliwości jak  napisać wniosek? Jak oszacować koszty? Jak nazwać projekt? Gdzie szukać informacji o mieniu miejskim? Zadzwoń, napisz - pomożemy. 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o mieniu należącym do miasta napisz bądź zadzwoń do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 

telefon: 22 781 10 03, 22 113 94 73, e-mail: nieruchomosci@marki.pl. 

Jeśli nie wiesz jak wycenić inwestycję, na jakie elementy zwrócić uwagę napisz bądź zadzwoń do Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg:

telefon: 22 781 10 03, e-mail: inwestycje@marki.pl, drogi@marki.pl.

Projekty miękkie najlepiej skonsultować z Wydziałem Promocji, Zdrowia i Sportu:

telefon: 22 781 10 03, 22 113 47 88, e-mail: wpr@marki.pl.

Projekty związane z ochroną środowiska możesz skonsultować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

telefon:  22 781 10 03, e-mail: srodowisko@marki.pl

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry