facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

§ Regulamin Mareckiego Budżetu Obywatelskiego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Marki;

2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Marki;

3. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Mareckiego Budżetu Obywatelskiego;

4. MBO - należy przez to rozumieć Marecki Budżet Obywatelski;

5. Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Marki;

6. Zespole - należy przez to rozumieć zespół do spraw Mareckiego Budżetu Obywatelskiego;

7. roku kalendarzowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy.

§ 2.

1. MBO jest szczególną formą konsultacji społecznych i polega na przeznaczeniu części wydatków z budżetu Miasta w danym roku kalendarzowym na zaproponowane i wybrane przez mieszkańców Miasta zadania w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Konsultacje społeczne obejmują granice administracyjne Miasta.

3. Zadania w ramach MBO mogą być zgłaszane i wybierane przez mieszkańców Miasta.

4. Zadania wybrane w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym zadania te zostały wybrane.

5. Rada Miasta Marki corocznie w terminie do 31 marca, określa:
1) wysokość środków przeznaczonych na realizację MBO,

2) maksymalną wysokość środków przewidzianych na realizację zadań w ramach danej kategorii,

3) miejsca, w których będzie można otrzymać oraz złożyć formularz zgłoszenia zadania, formularz poparcia zadania oraz kartę do głosowania MBO,

4) termin rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach MBO,

5) miejsca w których będą znajdowały się urny do głosowania.

5a. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze województwa obejmującego terytorium miasta Marki zostanie ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii albo na terytorium miasta Marki zostaną wprowadzone przepisy porządkowe niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Rada Miasta Marki może w drodze uchwały wprowadzić ograniczenia związane z organizacją i przebiegiem procedury konsultacji społecznych w ramach MBO polegające na

a) składaniu:

 • formularza zgłoszenia zadania do MBO,
 • uzupełnień lub poprawek do formularza zgłoszenia zadania do MBO,
 • odwołania od decyzji Zespołu o niedopuszczeniu zadania do głosowania,
 • karty poparcia zadania zgłoszonego do MBO,
 • karty głosowania na zadania zgłoszone do MBO oraz

b) przeprowadzeniu głosowania na zadania zgłoszone do MBO,  wyłącznie w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest: 

 • poprzez system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod adresem http://zdecyduj.marki.pl,
 • poprzez adres poczty elektronicznej zdecyduj@marki.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu lub za pośrednictwem profilu ePUAP.

6. Zadania w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:

1) zadań twardych

2) zadań miękkich

Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej, zakupie towarów i produktów itp.

Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, zakupy usług, itp

7. Zadania można zgłaszać w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach MBO. W przypadku zgłoszenia zadania listownie na adres Urzędu decydującą datą będzie data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu.

Rozdział 2.
Zespół do spraw MBO

§ 3.

1. W celu prawidłowego wdrażania MBO Burmistrz powołuje corocznie w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego Zespół.

2. W skład Zespołu wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Burmistrza;

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Marki;

3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających na terenie Miasta lub działających na rzecz jego mieszkańców, wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b;

4) dwóch pełnoletnich mieszkańców Miasta, niezrzeszonych w organizacjach, o których mowa w pkt. 3, wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem  ust. 9a i 9b.

3. Tryb pracy Zespołu określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności:
1) monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta;

2) wstępna weryfikacja formalna złożonych zadań;

3) przekazanie wstępnie zweryfikowanych pod względem formalnym zadań do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za realizację MBO zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, w celu dalszej weryfikacji, w tym również co do możliwości realizacji proponowanych zadań;

4) po weryfikacji, o której mowa w pkt 3, ocena zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania bądź o niedopuszczeniu do procedury głosowania;

5) ocena procesu wdrażania MBO oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

5. Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

6. Corocznie w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego na tablicy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu ogłasza się informację o możliwości zgłaszania kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4.

7. Kandydaci, o których mowa w ust. 6, mogą być zgłaszani w terminie do 1 marca danego roku kalendarzowego w następującej formie:
1) pisemnie w kancelarii Urzędu,

2) listownie na adres siedziby Urzędu, przy czym decyduje data wpłynięcia korespondencji do Urzędu,

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu,

4) za pośrednictwem profilu ePUAP.

8. Losowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, przeprowadzają w terminie do 20 marca danego roku wszyscy przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, spośród zgłoszonych kandydatów. Losowanie odbywa się w sposób zapewniający anonimowość i bezstronność.

9. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest nie większa od wymaganej liczby nie przeprowadza się losowania, o którym mowa w ust. 8, a zgłoszeni kandydaci stają się członkami Zespołu.

9a. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden z kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, albo liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od wymaganej liczby, brakującego członka (członków) Zespołu uzupełnia się poprzez losowanie, o którym mowa w ust. 8, spośród kandydatów wymienionych w ust. 2 pkt 4.

9b. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden z kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, albo liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od wymaganej liczby, brakującego członka (członków) Zespołu uzupełnia się poprzez losowanie, o którym mowa w ust. 8, spośród kandydatów wymienionych w ust. 2 pkt 3.

10. Zgłoszenia wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 7, nie będą brane pod uwagę przy losowaniu.

11. Zespół ulega rozwiązaniu z końcem roku kalendarzowego, w którym został powołany.

12. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w głosowaniu podczas weryfikacji i podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu zadania do głosowania, o których mowa w § 5 i § 6, jeżeli jest jednocześnie zgłaszającym zadanie, o którym mowa w § 4 ust. 2.

Rozdział 3.
Wymogi formalne zgłaszanych zadań i tryb ich zgłaszania

§ 4.

1. Zgłaszanym zadaniem w ramach MBO może być inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju Miasta. Inicjatywą mieszkańców jest zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej, ale także niezwiązane z rozwojem infrastruktury miejskiej, w szczególności dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym lub rekreacyjnym.

2. Zadania w ramach MBO mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta lub grupa mieszkańców Miasta. Grupa mieszkańców Miasta zgłaszająca projekt zadania wyznacza maksymalnie 2 osoby do kontaktów, które są wskazane w formularzu zgłoszenia zadnia i które w imieniu grupy mogą kontaktować się z Zespołem oraz podejmować wiążące decyzję w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień zadania. Zadania w ramach MBO może wybierać każdy mieszkaniec Miasta.

3. W ramach MBO do realizacji mogą być zgłaszane wyłącznie zadania zgodne z prawem, w granicach zadań i kompetencji Miasta, wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców. Inicjatywy polegające na zorganizowaniu wydarzenia lub imprezy o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, edukacyjnym, sportowym i innym, mające się odbywać na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta, będą brane pod uwagę jedynie wówczas, gdy wstęp na nie będzie ogólnodostępny.

5. Zgłaszane zadanie nie może stanowić części większego zadania.

5a. Zgłaszane zadanie nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.

5b. Zgłaszane zadanie posiada zaproponowaną lokalizację jego realizacji.

6. Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.

7. W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.

7a. W przypadku zadań wymagających uzgodnień z innymi podmiotami (np. konserwator zabytków, nadleśnictwo itp.) bądź zgód tych podmiotów wymagane jest dołączenie do formularza, o którym mowa w Regulaminie, uzgodnienia/zgody tych podmiotów.

7b. Do zgłoszenia zadania polegającego na wykonaniu pracy artystycznej (muralu, obrazu, grafiki, rzeźby, itp.) konieczne jest dołączenie wizualizacji lub propozycji wizualizacji zadania.

7c. Zgłoszone zadanie, w tym opracowania i dokumenty z nim związane, w szczególności wymienione w ust. 7b, muszą spełniać warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

8. Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.

9. Przewidywany koszt zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie.

10. Zadanie zgłoszone po terminie określonym w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie nie będą rozpatrywane.

11. Zadania w ramach MBO można zgłosić wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta oraz w miejscach określonych w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie. Formularze zgłoszenia zadania uznaje się za ważne jeśli zostaną wypełnione w nich wszystkie obowiązkowe pola.

12. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 15 mieszkańców Miasta.

13. Każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby zadań w ramach MBO. Poparcie musi zostać wyrażone na karcie której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz poparcia jest dostępny na stronie internetowej Miasta oraz w miejscach określonych w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie. Formularz poparcia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie obowiązkowe pola.

14. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Marecki Budżet Obywatelski" i nazwą zadania w terminie i w miejscach określonych w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie.

Rozdział 4.
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 5.

1. Wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszonych zadań dokonuje Zespół w terminie do 21 dni od dnia zakończenia zbierania zadań.

2. Wstępna weryfikacja formalna zgłoszonego zadania polega na sprawdzeniu czy zadanie spełnienia warunki przewidziane w Regulaminie, a więc:

1) zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta lub grupę mieszkańców Miasta;

2) będzie ogólnodostępne;

3) nie stanowi części większego zadania;

4) nie dotyczy zakupu, wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta;

5) posiada zaproponowaną lokalizację jego realizacji;

6) zostało zgłoszone w terminie;

7) zostało zgłoszone na formularzu, o którym mowa w Regulaminie, z wypełnionymi wszystkimi obowiązkowymi polami;

8) zostało poparte przez wystarczającą liczbą osób;

9) do formularza, o którym mowa w Regulaminie, zostały dołączone załączniki, o których mowa w § 4 ust. 7a lub ust. 7b.

3. Wzór karty spełnienia wstępnych wymogów formalnych zadania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. W przypadku, gdy złożony formularz zgłoszenia zadania jest niekompletny lub wymaga wniesienia uzupełnień lub poprawek, Zespół w terminie do 5 dni od dnia zakończenia zbierania zadań informuje wnioskodawcę (osobę do kontaktów – w przypadku, gdy zadanie zostało zgłoszone przez grupę mieszkańców Miasta) o konieczności uzupełnienia lub modyfikacji formularza.

5. Zespół zgłoszone zadanie opiniuje negatywnie, jeżeli:
1) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2,

2) nie zostało uzupełnione lub zmodyfikowane w terminie 10 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy (osoby do kontaktów - w przypadku, gdy zadanie zostało zgłoszone przez grupę mieszkańców Miasta),

3) nie jest możliwe uzupełnienie braków formularza, np. z powodu braku podania danych wnioskodawcy bądź braku podania danych kontaktowych z wnioskodawcą (osobą do kontaktów - w przypadku, gdy zadanie zostało zgłoszone przez grupę mieszkańców Miasta).

6. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania, w tym zmiany dotyczące lokalizacji lub łączenia zadań możliwe są jedynie za zgodą wnioskodawców przed ogłoszeniem listy zweryfikowanych formularzy zadania. Po poinformowaniu wnioskodawców o propozycji zmiany lokalizacji lub połączenia zadań mają oni czas do 10 dni od poinformowania, na ustosunkowanie się do propozycji Zespołu. Jeśli nie zgodzą się lub nie wyrażą swojej opinii na temat proponowanej zmiany, Zespół przekazuje wszystkie zadania do dalszej procedury.

§ 6.

1. Po wstępnym zweryfikowaniu pod względem formalnym wszystkich zadań i ewentualnych uzupełnieniach lub modyfikacjach, Zespół nie później niż w terminie 40 dni od dnia zakończenia zbierania zadań, przekazuje do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za realizację MBO zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, w celu dalszej weryfikacji.

2. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za realizację MBO w terminie do 30 dni od przekazania przez Zespół formularzy zgłoszenia zadania, weryfikują je pod względem:

1) zgodności z prawem, w tym czy:

a) zadanie nie narusza przepisów powszechnie obowiązujących, w tym aktów prawa miejscowego,

b) zadanie mieści się w granicach kompetencji Miasta,

c) zadanie nie zawiera wskazania potencjalnego jego wykonawcy, trybu wyboru lub znaków towarowych,

d) realizacja zadania nie doprowadzi do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich,

e) zadanie nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych;

2) lokalizacji na mieniu należącym do Miasta, w tym czy:

a) zadanie jest możliwe do realizacji we wskazanej lokalizacji:

b) zadanie nie koliduje z przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi przez Miasto,

c) realizacja zadnia we wskazanej lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na infrastrukturze w tej lokalizacji;

3) zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi, w tym ze strategią rozwoju Miasta;

4) wykonalności technicznej, w tym:

a) istnienia rozwiązań umożliwiających realizację zadania,

b) możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym;

5) kosztu realizacji zadania, w tym jego zgodności z uchwałą Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie;

6) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w związku z realizacją zadania.

2a. Pracownicy Urzędu nie mogą brać udziału w weryfikacji zgłoszonych zadań, o której mowa w  ust. 2 a także w realizacji wybranych w drodze głosowania zadań, jeżeli są jednocześnie zgłaszającym zadanie, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Lista zweryfikowanych przez komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za realizację MBO zadań (pozytywnie, negatywnie) przedstawiana jest Zespołowi celem ostatecznego zaopiniowania.

4. Zespół opiniuje zweryfikowane przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za realizację MBO zadania i podejmuje decyzję o dopuszczeniu zadania do głosowania albo o niedopuszczeniu zadania do głosowania. Zespół przed podjęciem decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może wezwać wnioskodawcę (osobę do kontaktu w przypadku, gdy zadanie zostało zgłoszone przez grupę mieszkańców Miasta) do uzupełnienia bądź modyfikacji formularza wynikającego z informacji zawartych w weryfikacji dokonanej przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za realizację MBO, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioskodawcy, których zadania nie zostały dopuszczone do głosowania są informowani o decyzji Zespołu.

5. Od decyzji Zespołu o niedopuszczeniu zadania do głosowania wnioskodawcy (grupie mieszkańców Miasta) służy odwołanie do Burmistrza. Odwołanie składa się do kancelarii Urzędu w terminie 5 dni od poinformowania o decyzji. Datą wniesienia odwołania jest data wpływu odwołania do kancelarii Urzędu. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Burmistrz rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia. O decyzji Burmistrza informowany jest wnioskodawca, a jeżeli wskazał we wniosku osobę do kontaktu za pośrednictwem tej osoby oraz Zespół. Nieuwzględnienie odwołania oznacza, że propozycja zadania nie zostanie włączona do listy propozycji zadań poddanych pod głosowanie. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

7. Zadania dopuszczone do głosowania oraz zadania niedopuszczone do głosowania wraz z uzasadnieniem publikowane są na stronie internetowej Urzędu, nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.

§ 6a.

Wszelka korespondencja pomiędzy Zespołem a wnioskodawcą (osobą do kontaktów – w przypadku, gdy zadanie zostało zgłoszone przez grupę mieszkańców Miasta) w zakresie procedury MBO, o której mowa w § 5 i § 6, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail zdecyduj@marki.pl.

Rozdział 6.
Wybór zadań

§ 7.

 1. Mieszkańcy Miasta wybierają w ramach MBO zadania do realizacji poprzez głosowanie na kartach, których wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Kolejność zadań na karcie ustalana jest przez Zespół w drodze losowania.
 3. Podczas głosowania należy udostępnić głosującym opisy wszystkich zadań łącznie z umieszczeniem ich na stronie internetowej Urzędu.
 4. Burmistrz zarządza głosowanie w terminie przypadającym nie później niż 7 dni od dnia publikacji, o której mowa w § 6 ust. 7. Głosowanie trwa 14 dni i odbywa się poprzez:

1) system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod adresem http://zdecyduj.marki.pl;

2) wysłanie karty do głosowania odręcznie podpisanej na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl;

3) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w miejscach określonych w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie;

4) wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu z dopiskiem "Marecki Budżet Obywatelski", przy czym w tym przypadku decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu.

§ 8.

1. Mieszkaniec Miasta może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, wskazując:

1) jedno zadanie tylko w jednej kategorii albo

2) po jednym zadaniu z każdej z kategorii.

2. Mieszkańcy Miasta podczas głosowania na zadania w ramach MBO zobowiązani są podać numer telefonu w celu weryfikacji oddanego głosu.

3. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii.

4. Kartę do głosowania traktuje się jako nieważną, gdy głosujący:

1) nie jest mieszkańcem Miasta;

2) nie zaznaczy żadnego zadania;

3) zaznaczy więcej niż jedno zadanie w danej kategorii;

4) nie wypełni obowiązkowych pól w karcie do głosowania;

5) wypełni więcej niż jedną kartę – w tym przypadku za nieważne uważa się wszystkie karty do głosowania;

6) nie złoży karty do głosowania w terminie i miejscu określonym w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie;

7) nie podał numeru telefonu do weryfikacji podczas głosowania

§ 9.

 1. Ustalenie wyniku głosowania oraz sporządzenie listy z wynikami odbywa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia głosowania i polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każde z zadań. Głosy liczone są przez wyznaczonych przez Burmistrza pracowników Urzędu. Nad prawidłowością liczenia głosów czuwają przedstawiciele Zespołu.
 2. Do realizacji rekomendowane będzie po jednym zadaniu z każdej kategorii, które uzyska największą liczbę głosów.
 3. W przypadku, gdy po ustaleniu zadań do realizacji z każdej z kategorii nie zostanie wyczerpana pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach MBO, rekomendowane zostaną następne zadania według kolejności otrzymania największej liczby głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w ramach MBO.
 4. W przypadku, gdy wybrane zostaną zadania, których realizacja koliduje ze sobą, zrealizowane zostanie zadanie, które otrzymało większą liczbę głosów.
 5. Jeżeli zadania uzyskają identyczną liczbę głosów, o przyjęciu zadania do realizacji zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.
 6. Karty do głosowania będą weryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych.
 7. Wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszone na okres co najmniej 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu, w terminie do 3 dni od dnia sporządzenia listy z wynikami głosowania.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 10.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach MBO jest Burmistrz. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji MBO.
 2. Nadzór nad bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w ramach MBO i danych w nim przetwarzanych sprawuje administrator systemu teleinformatycznego, który zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości działania systemu w trakcie trwania głosowania, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1.

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry