facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

28 lutego upływa termin na zgłoszenia kandydatur

Czekamy na kandydatury do Zespołu ds Budżetu Obywatelskiego

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 28 lutego do godz. 15:30 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl, w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki oraz za pośrednictwem profilu ePUAP. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego  kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 4 marca 2020 r. o godzinie 17:30 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań do kancelarii Urzędu,
w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji - ocena projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2020 roku.

W 2018 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili:

Jolanta Buczyńska - Bobel - przewodnicząca (przedstawiciel NGO),

Artur Pieczarka (przedstawiciel NGO),

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),

Jarosław Jaździk (przedstawiciel rady miasta),

Jacek Domaszczyński (mieszkaniec),

Bartosz Szczepański (mieszkaniec),

Ewa Czarkowska (przedstawiciel burmistrza),

Dariusz Pietrucha (przedstawiciel burmistrza).

 

Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

 

WPZ
3 lutego 2020

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry