Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Marki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej: marki.pl/inwestycje

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mapa inwestycji jest niedostępna - podlega pod wyłączenie wynikające z przepisów ustawy. Mapa ma charakter ilustracyjny - wszystkie informacje zamieszczone na mapie są zamieszczone w sposób dostępny na liście umieszczonej poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2024 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Ada Gajek, koordynator ds. dostępności, email: dostepnosc@marki.pl, telefon: 22 781 10 03 wew 206

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Organem odwoławczym w sprawach dostępności cyfrowej jest Burmitrz Miasta Marki

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz boczne od strony parkingu (od strony kościoła) po lewej stronie budynku. Drzwi, zarówno wejścia głównego jak i bocznego, są dobrze widoczne na tle fasady.

Stopnie schodów w obydwu wejściach posiadają kontrastowe oznaczenie. Przy obydwu wejściach zamontowane są tabliczki w czarnodruku i alfabecie brajla informujące o godzinach pracy urzędu. W wejściu od stronu Al. Piłsudskiego przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON. Poręcze przy schodach są pojedyncze i nie wystają 30 cm poza ich bieg. Brak pochylni bądź podjazdu dla wózków.

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony parkingu po lewej stronie budynku: nie ma progu a podjazd dla wózków umieszczono przy schodach. Zarówno schody, jak i podjazd posiadają poręcze dwururowe oraz specjalne antypoślizgowe elementy. Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Od wejścia głównego do bocznego prowadzą widoczne kierunkowskazy.

Przy wejściu bocznym zainstalowano wideo domofon oraz dzwonek. Dzwonek oznaczono piktogramem oraz opisami w czarnodruku i w alfabecie brajla.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla ułatwienia wejścia osobom ze specjalnymi potrzebami przy wejściu znajduje się tabliczka informująca oraz dzwonek przywoławczy zamontowany na odpowiedniej wysokości opisany również w alfabecie Braille’a. Pracownicy służą wtedy pomocą.

W budynku nie ma windy. W budynku znajdują się 3 krzesła ewakuacyjne – pierwsze na parterze obok kancelarii, drugie na piętrze w starej części budynku, trzecie na piętrze w starej części budynku.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 na parkingu z lewej strony i 1 po stronie prawej. Wjazd od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego.

Przy obydwu wejściach umieszczono stojaki na rowery. Przed wejściem bocznym ustawiono miejsce oczekiwania dla psów z dostępem do wody.

Komunikacja pozioma

Korytarze na parterze w części budynku do której prowadzi wejście boczne od strony parkingu (od strony kościoła) są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. W części budynku, będącej częścią zabytkową, do której prowadzi wejście od Al. Marsz. J. Piłsudskiego brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Obie części budynku połączone są czterema schodami, co uniemożliwia dostanie się tam osób na wózkach. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów wewnętrznych oznaczone są kontrastowo. W części budynku w pełni dostępnej na parterze dla osób z niepełnosprawnościami pracownicy urzędu są przygotowani aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez urząd. W strefie wejścia nie ma planu tyflograficznego. Nie ma źródeł światła zamocowanych poniżej linii wzroku. W drzwiach nie występują progi powyżej 2 cm wysokości. Brak oznaczeń drzwi do pomieszczeń na piętrze oraz w części zabytkowej w formie dotykowej (alfabet Braille’a). Niektóre drzwi do pomieszczeń nie odróżniają się kontrastowo na tle ścian.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Miasta Marki nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Tu zlokalizowany jest także przewijak dla dziecka. W łazience umieszczona jest tzw. różowa skrzyneczka, gdzie umieszczone są artykuły higieniczne dla Pań oraz pieluchy jednorazowe dla osób z małym dzieckiem.

W budynku na parterze nowej części są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

W budynku, na parterze znajduje się punkt obsługi klienta. Zlokalizowano go w okolicy wejścia, w kancelarii, w pokoju nr. 13. Pełni on również funkcję punktu informacyjnego. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, zaś blaty recepcji częściowo obniżono i dostosowano dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo na parterze budynku zlokalizowano tzw. „cichy pokój” (pokój nr 9) do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Wyposażony jest on w biurko z ruchomym blatem które łatwo dopasowuje się do każdego klienta. Można tu skorzystać z usługi tłumacza PJM. Drzwi są szerokie, bezprogowe. Znajdują się tu także lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

W kancelarii na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Urząd Miasta w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku tłumacz języka migowego połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.
  2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu Miasta Marki, Centrum Aktywności Mieszkańca przy ul. Fabrycznej 3 lub do Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Lisa-Kuli 3. We wszystkich punktach znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 16.00, we środy w godz. 8.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 - 14.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna. Można z niej skorzystać w kancelarii (pokój nr 13) lub w cichym pokoju (pok. nr 9).

2. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Podatków i Opłat, ul. Lisa Kuli 3a

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejścia są dobrze widoczne na tle fasady. Do budynku wchodzi się schodami, schody wyposażone są w poręcze. Poręcze przy schodach są pojedyncze i częściowo występują tylko po jednej stronie schodów. Na stopniach zamontowano elementy antypoślizgowe. Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Przy wejściu zainstalowano wideo domofon. W strefie wejścia nie ma planu tyflograficznego.

Dla wózków oraz osób ze szczególnymi potrzebami umieszczono przy wejściu windę zewnętrzną. Znajduje się tutaj dzwonek, który oznaczono piktogramem oraz opisami w czarnodruku i w alfabecie brajla.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów posiadają kontrastowe oznaczenie.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd od ul. Lisa Kuli. Przy wejściu umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział. Przeszklone drzwi mają kontrastowe oznaczenia.

Komunikacja pionowa

Budynek w którym mieści się Wydział Podatków i Opłat jest wyposażony w windę zewnętrzną.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma także przewijaka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

W budynku znajduje się punkt obsługi klienta, który posiada system kolejkowy. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, zaś blaty są częściowo obniżone i dostosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Urząd Miasta w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku tłumacz języka migowego połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.
  2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu Miasta Marki, Centrum Aktywności Mieszkańca przy ul. Fabrycznej 3 lub do Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Lisa-Kuli 3. We wszystkich punktach znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 16.00, we środy w godz. 8.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 - 14.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

3. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Aktywności Lokalnej CAF3, ul Fabryczna 3

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą cztery wejścia – 3 od strony ul. Fabrycznej i główne od strony bramy po prawej stronie budynku. Drzwi, zarówno wejścia głównego jak i bocznych, są dobrze widoczne na tle fasady.

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony bramy po prawej stronie budynku: nie ma progu a podjazd dla wózków umieszczono przy schodach. Podjazd posiada poręcze dwururowe. Przed krawędzią nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Do wejścia głównego od strony ul. Fabrycznej prowadzą widoczne kierunkowskazy.

Przy wejściu zainstalowano wideodomofon. Wideodomofon oznaczono w czarnodruku i alfabecie brajla.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

CAF3 w całości znajduje się na parterze.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

W podwórku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu umieszczono stojak na rowery.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Komunikacja pionowa

Wydział w całości zlokalizowany jest na parterze, co zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Tu zlokalizowany jest także przewijak dla dziecka. Toaleta jest oznaczona w alfabecie brajla.

Pozostałe pokoje nie posiadają oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Urząd Miasta w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku tłumacz języka migowego połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.
  2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu Miasta Marki, Centrum Aktywności Mieszkańca przy ul. Fabrycznej 3 lub do Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Lisa-Kuli 3. We wszystkich punktach znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 16.00, we środy w godz. 8.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 - 14.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

4. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Monitoringu, ul. Klonowa 7

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do wydziału prowadzi jedno wejście. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady. Do Wydziału wchodzi się schodami, schody wyposażone są w poręcze dwururowe.

Przy wejściu zainstalowano domofon.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiadają kontrastowego oznaczenia. Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Przed budynkiem wyznaczono parkingi – są one usytuowane tuż przed wejściem do budynku. Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Specyfika pracy wydziału powoduje brak możliwości umawiania spotkań w tej lokalizacji. Ewentualne spotkania z pracownikami odbywają się poza siedzibą wydziału – w budynku głównym Urzędu Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95.

Do pomieszczeń nie mają dostępu osoby postronne.

5. Budynek: Urząd Miasta, Archiwum Zakładowe, ul. Turystyczna 10

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do wydziału prowadzi jedno wejście. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady. Przy wejściu zainstalowano domofon.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Specyfika pracy wydziału powoduje brak możliwości umawiania spotkań w tej lokalizacji. Ewentualne spotkania z pracownikami odbywają się poza siedzibą wydziału – w budynku głównym Urzędu Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Do pomieszczeń nie mają dostępu osoby postronne.

Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry