facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, ze względów bezpieczeństwa
do 1 stycznia 2021 r. lub do czasu odwołania stanu epidemii
zawieszamy wydawanie Mareckiej Karty Mieszkańca.
Wszystkie wnioski złożone w okresie zawieszenia zachowają ważność.

Regulamin

Regulamin zasad weryfikacji uprawnień związanych z programem Marecka Karta Mieszkańca, wydawania i używania Mareckiej Karty Mieszkańca

I. Podstawowe pojęcia

 1. Karta - Marecka Karta Mieszkańca, nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Miasto Marki i Partnerów Programu “Marecka Karta Mieszkańca”;
 2. Organizator Programu - Gmina Miasto Marki;
 3. Program - Program “Marecka Karta Mieszkańca” przyjęty Uchwałą Nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Przyjęcia Programu “Marecka Karta Mieszkańca”;
 4. Posiadacz Karty - osoba, której przyznano Marecką Kartę Mieszkańca potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu;
 5. Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wydanie Marecka Karta Mieszkańca;
 6. Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje dla Posiadaczy “Mareckiej Karty Mieszkańca”.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Marecka Karta Mieszkańca, o której mowa w Uchwale Nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu “Marecka Karta Mieszkańca”.
 2. W ramach Programu ulgi, zwolnienia i preferencje otrzymują osoby, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Marki, spełniające warunki określone w § 1 ust. 2 uchwały wymienionej w ust. 1.
 3. Marecka Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
 4. Marecka Karta Mieszkańca jest własnością Gminy Miasto Marki.
 5. Nośnikiem jest karta plastikowa, posiadająca indywidualny numer programowy nadany przez producenta, imię i nazwisko Posiadacza Karty oraz numer Karty. Dane na kartę będą nanoszone przez wyznaczone osoby w Urzędzie Miasta Marki.
 6. Marecka Karta Mieszkańca nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności.
 7. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

III. Zasady potwierdzenia uprawnień, wydawania i użytkowania Mareckiej Karty Mieszkańca

 1. Uprawnienia do korzystania z systemu ulg w ramach realizacji Programu potwierdza Organizator Programu.
 2. Wydanie Karty przez Organizatora Programu oznacza potwierdzenie posiadania uprawnień Posiadacza Karty.
 3. Marecka Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Marki oraz dzieciom osób uprawnionych wspólnie z nimi zamieszkujących.
 4. Marecka Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.
 5. Potwierdzenie uprawnień i wydanie Karty Marecka Karta Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Wprowadza się dwa rodzaje wniosków:
  1) w przypadku osób pełnoletnich - WNIOSEK O WYDANIE KARTY W RAMACH PROGRAMU “MARECKA KARTA MIESZKAŃCA”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2) w przypadku dziecka/dzieci w wieku do 18 roku życia - WNIOSEK O WYDANIE KARTY W RAMACH PROGRAMU “MARECKA KARTA MIESZKAŃCA” DLA WNIOSKODAWCY Z DZIECKIEM (DZIEĆMI) DO 18 ROKU ŻYCIA, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Wniosek o nadanie uprawnień i wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 oraz na stronie internetowej www.karta.marki.pl.
 8. W imieniu osoby do 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
 9. Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 lub innych punktach w Markach wyznaczonych przez Organizatora Programu.
 10. Wniosek o wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca można również złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.karta.marki.pl. Wzór wniosku składanego przez internet stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 11. Po dokonaniu formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku w przypadku nieprawidłowości Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku telefonicznie, mailowo lub listownie.
 12. Marecka Karta Mieszkańca, po rozpatrzeniu wniosku, wydawana jest po okazaniu dowodu tożsamości w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 w Markach lub innych punktach w Markach wyznaczonych przez Organizatora Programu.
 13. Informacje zawierające lokalizacje punktów dystrybucji oraz godziny ich otwarcia będą podawane na stronie internetowej Gminy Miasto Marki i na tablicach ogłoszeń.
 14. Marecką Kartę Mieszkańca wydaje się bezterminowo.
 15. Marecka Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
 16. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Mareckiej Karty Mieszkańca, jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o niemożności jej zwrotu. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 17. Zmiana danych osobowych Posiadacza Mareckiej Karty Mieszkańca wymaga wydania duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty w tym przypadku jest bezpłatne.
 18. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do obsługi programu. Dane będą gromadzone i przetwarzane przez Burmistrza Miasta Marki.
 19. Do przetwarzania zgromadzonych danych zgodnie z pkt. 18 Burmistrz Miasta Marki może upoważnić pracownika Urzędu Miasta Marki oraz osoby, którym powierzy wykonanie zadań w ramach realizacji programu na podstawie umów cywilno-prawnych.

IV. Zasady użytkowania Mareckiej Karty Mieszkańca.

 1. Marecka Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem.
 2. Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl.
 3. Wszystkie zniżki wynikające z Mareckiej Karty Mieszkańca mają charakter czasowy. Mieszkańca zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.
 4. Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest do:
  1) Ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
  2) Niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Marki o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
 5. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza Karty innym osobom.
 6. Urząd Miasta Marki nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez Posiadacza innym osobom.
 7. W przypadku utraty Karty, jej zagubienia lub uszkodzenia, Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Marki.

 

Regulamin Dla Partnera

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Miasto Marki w ramach Programu Marecka Karta Mieszkańca

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Miasto Marki będącym organizatorem Programu “Marecka Karta Mieszkańca”.
 2. Podstawowe pojęcia:
  1) Karta - Marecka Karta Mieszkańca, nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Miasto Marki i Partnerów Programu “Marecka Karta Mieszkańca”;
  2) Organizator Programu - Gmina Miasto Marki;
  3) Program - Program “Marecka Karta Mieszkańca” przyjęty Uchwałą Nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Przyjęcia Programu “Marecka Karta Mieszkańca”;
  4) Posiadacz Karty - osoba, której przyznano Marecką Kartę Mieszkańca potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu;
  5) Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wydanie Marecka Karta Mieszkańca;
  6) Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje dla Posiadaczy “Mareckiej Karty Mieszkańca”.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. W deklaracji Partner Programu deklaruje jakich rabatów, zniżek czy preferencji udzieli posiadaczom “Mareckiej Karty Mieszkańca”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.karta.marki.pl.
 4. Nie rozpatruje się zgłoszeń złożonych w innej formie niż określona w pkt. 3.
 5. Gmina Miasto Marki w ramach Programu “Marecka Karta Mieszkańca” informuje, iż dany Partner przystąpił do Programu na stronie internetowej www.marki.pl, na profilach miejskich na portalach społecznościowych oraz w innych materiałach informacyjnych Gminy Miasto Marki, w tym w szczególności zobowiązuje się do:
  1) umieszczenia wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej www.karta.marki.pl;
  2) informowania o Partnerach w biuletynie miasta Marki “Marki.pl”, na plakatach i ulotkach, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej;
  3) ekspozycji logotypu Partnera, danych adresowych jego firmy oraz ofert objętych rabatem.
 6. Partner Programu zobowiązany jest do:
  1) preferencyjnego traktowania posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych przez niego usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie z deklaracją;
  2) oznaczenia swojego lokalu materiałami informującymi o uczestnictwie Partnera w Programie, wybranymi ze wzorów określonych w załączniku Nr 2;
  3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Mareckiej Karty Mieszkańca;
  4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do Wykazu Partnerów Programu, prowadzonego przez Urząd Miasta Marki oraz informowania o zachodzących zmianach danych bądź wystąpieniu z Programu.
 7. Materiały informacyjne przygotowane przez Partnera powinny zawierać następujące dane: nazwę/nazwisko Partnera, miejsce świadczenia usługi lub sprzedawanych towarów wraz z krótkim opisem, wysokość oferowanej zniżki bądź rabatu i/lub logotyp.
 8. Partner przygotowuje materiały o swojej firmie zgodnie warunkami ustalonymi z Gminą Miasto Marki w deklaracji.
 9. Partner ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe i przesyłać w formie edytowalnej na adres: wpr@marki.pl, w tytule podając nazwę firmy z dopiskiem “Marecka Karta Mieszkańca”.
 10. Burmistrz Miasta Marki może wykluczyć Partnera z Programu:
  1) jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub
  2) jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla posiadaczy Mareckiej Karty Mieszkańca.
 11. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie z wyprzedzeniem co najmniej trzymiesięcznym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia uczestnictwa w Programie, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.
 12. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.
 13. Gmina Miasto Marki nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
 14. Gmina Miasto Marki nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Mareckiej Karty Mieszkańca przez Partnerów.
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, ze względów bezpieczeństwa
do 1 stycznia 2021 r. lub do czasu odwołania stanu epidemii
zawieszamy wydawanie Mareckiej Karty Mieszkańca.
Wszystkie wnioski złożone w okresie zawieszenia zachowają ważność.

Organizatorem Programu Mareckiej Karty Mieszkańca jest Miasto Marki
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa