facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Regulamin

REGULAMIN MARECKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

I.  Podstawowe pojęcia

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Marecka Karta Mieszkańca lub Karta - nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Miasto Marki i Partnerów Programu „Marecka Karta Mieszkańca";

2) Organizator Programu – Gmina Miasto Marki;

3) Program - Program „Marecka Karta Mieszkańca";

4) Posiadacz Karty – osoba, której przyznano Marecką Kartę Mieszkańca potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu;

5) Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca;

6) Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje dla Posiadaczy Karty;

7) Uchwała - uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta w Markach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” z późn. zm.;

8) Regulamin – Regulamin Mareckiej Karty Mieszkańca.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Mareckiej Karty Mieszkańca, o której mowa w Uchwale.

2. W ramach Programu ulgi, zwolnienia i preferencje otrzymują osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 3 Uchwały.

3. Marecka Karta Mieszkańca jest własnością Gminy Miasto Marki.

4. Marecka Karta Mieszkańca posiada:

1) imię i nazwisko  Posiadacza Karty

2) numer Karty nadany przez Organizatora Programu lub upoważnionych pracowników Urzędu Miasta,

3) hologram (naklejkę) określającą termin ważności Karty.

5. Marecka Karta Mieszkańca nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności.

6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu.

III. Zasady potwierdzenia uprawnień, wydawania i użytkowania Mareckiej Karty Mieszkańca

1. Uprawnienia do korzystania z systemu ulg w ramach realizacji Programu potwierdza Organizator Programu poprzez wydanie Wnioskodawcy Mareckiej Karty Mieszkańca.

2. Potwierdzenie uprawnień i wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego.

3. Marecka Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba,  której dane zostały zapisane na Karcie.

4. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

5. Wniosek o wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca podlega weryfikacji formalno-merytorycznej. W przypadku nieprawidłowości bądź wątpliwości co do podanych danych Wnioskodawca zostanie wezwany w formie listownej albo elektronicznie na wskazany adres e-mail celem uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia wątpliwości. Brak uzupełnienia wniosku bądź niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

6. Marecka Karta Mieszkańca jest wydawana Wnioskodawcy lub osobie upoważnionej

przez Wnioskodawcę po okazaniu dokumentu ze zdjęciem oraz:

- pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawcy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia albo

᠆ pierwszej strony rocznego obliczenia podatku Wnioskodawcy przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku albo

᠆ zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy potwierdzającego status bezrobotnego Wnioskodawcy oraz wskazującego Miasto Marki jako miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

6a. Wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca osobie upoważnionej przez Wnioskodawcę nastąpi po okazaniu prócz dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 powyżej, oryginału dokumentu upoważnienia.

6b. Brak okazania dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 lub ppkt. 6a powyżej, spowoduje niewydanie Mareckiej Karty Mieszkańca

7. Marecka Karta Mieszkańca jest wydawana w siedzibie Urzędu Miasta Marki lub innych miejscach wskazanych na stronie www.karta.marki.pl. Informacje zawierające lokalizację punktów dystrybucji Karty oraz godziny ich otwarcia będą zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Organizatora.

8. Marecka Karta Mieszkańca jest ważna do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku w którym złożono wniosek o jej wydanie. Termin ważności Mareckiej Karty Mieszkańca może zostać przedłużony po okazaniu dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 powyżej, przez Posiadacza Karty za rok poprzedzający rok w którym następuje przedłużenie terminu ważności Mareckiej Karty Mieszkańca. Potwierdzenie przedłużenia terminu ważności Mareckiej Karty Mieszkańca następuje poprzez naklejenie na Marecką Kartę Mieszkańca nowego hologramu.

9. Upływ terminu ważności Mareckiej Karty Mieszkańca oznacza utratę uprawnień do korzystania z systemu ulg w ramach realizacji Programu. Po upływie terminu ważności Karty Posiadacz Karty, o ile nie zamierza przedłużać terminu ważności Karty, zobowiązany jest do zwrotu Karty do Urzędu Miasta Marki.

10. Wydanie duplikatu Mareckiej Karty Mieszkańca następuje na wniosek do którego należy dołączyć uszkodzoną albo zniszczoną Kartę bądź oświadczenie o zgubieniu Karty albo Kartę wraz z dokumentem (do wglądu) potwierdzającym zmianę imienia lub nazwiska.

11. Wydanie duplikatu Mareckiej Karty Mieszkańca z innej przyczyny niż zmiana imienia lub nazwiska Posiadacza Karty bądź braku miejsca na naklejenie kolejnego hologramu następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł. Brak uiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwia wydanie duplikatu Karty.

12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

13. Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Marki o utracie uprawnień do korzystania z Karty i jej zwrotu.

IV. Zasady użytkowania Marecka Karta Mieszkańca.

1. Marecka Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem.

2. Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki oraz na stronie  www.karta.marki.pl.

3. Zniżki z tytułu posiadania Mareckiej Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi zniżkami.

4. Wszystkie zniżki wynikające z Mareckiej Karty Mieszkańca mają charakter czasowy.

5. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje - Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.

6. Posiadacz Mareckiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia Karty przed utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem;

2) niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Marki o utracie Karty;

3) wymiany uszkodzonej lub zniszczonej Karty;

4) zwrocie Karty po upływie terminu jej ważności.

7. Karta nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

8. Urząd Miasta Marki nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty innym osobom.

9. W przypadku znalezienia Karty osoba, która ją znalazła zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Kartę do Urzędu Miasta Marki.

 

Regulamin Dla Partnera

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Miasto Marki w ramach Programu „Marecka Karta Mieszkańca”

1. Regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Miasto Marki będącą organizatorem Programu „Marecka Karta Mieszkańca”.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Programie – należy przez to rozumieć Program „Marecka Karta Mieszkańca” przyjęty Uchwałą Nr XIX/254/2020 Rady Miasta w Markach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”;

2) Partnerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję kultury oraz organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która podpisała z Gminą Miasto Marki porozumienie o współpracy w ramach Programu „Marecka Karta Mieszkańca”;

3) Mareckiej Karcie Mieszkańca lub Karta – należy przez to rozumieć spersonalizowaną kartę plastikową,  imię i nazwisko oraz numer karty, termin jej ważności, stanowiącą potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem. Dane na kartę będą nanoszone przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta.

3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji przez podmiot zainteresowany uzyskaniem statusu Partnerem, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu. W deklaracji Partner deklaruje jakich rabatów, zniżek czy preferencji udzieli posiadaczom „Mareckiej Karty Mieszkańca”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.karta.marki.pl. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta Marki lub miejscach wskazanych na stronie www.karta.marki.pl.

4. Nie rozpatruje się deklaracji złożonych w innej formie niż określona w pkt. 3.

5. Gmina Miasto Marki w ramach Programu „Marecka Karta Mieszkańca” informuje, iż dany Partner przystąpił do Programu na stronie internetowej www.karta.marki.pl, na profilach miejskich, na portalach społecznościowych oraz w innych materiałach informacyjnych Gminy Miasto Marki, w tym w szczególności zobowiązuje się do:

1) umieszczenia listy Partnerów na stronie internetowej www.marki.pl;

2) informowania o Partnerach w  biuletynie Miasta Marki „Marki.pl”, na plakatach i ulotkach, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej;

3) ekspozycji logotypu Partnera, danych adresowych jego firmy oraz ofert objętych rabatem w ulotkach i materiałach promocyjnych.

6. Partner zobowiązany jest do:

1) preferencyjnego traktowania posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych przez niego usług oraz sprzedawanych towarów zgodnie z deklaracją ;

2) oznaczenia swojego lokalu materiałami informującymi o uczestnictwie w Programie, wybranym ze wzorów określonych w załączniku Nr 2 do Regulaminu;

3) zamieszczenia przez cały okres uczestnictwa w Programie, w publikowanych przez siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Mareckiej Karty Mieszkańca;

4) przekazywania aktualnych danych rejestrowych albo adresowych do listy Partnerów, prowadzonego przez Urząd Miasta Marki oraz informowania o zachodzących zmianach danych bądź rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

7. Materiały informacyjne przygotowane przez Partnera powinny zawierać następujące dane: oznaczenie Partnera (imię i nazwisko/ nazwę firmy), miejsce świadczenia usługi wraz z jej krótkim opisem, wysokość oferowanej zniżki bądź rabatu i/lub logotyp.

8. Partner przygotowuje materiały, o których mowa w pkt 7, zgodnie z warunkami ustalonymi z Gminą Miasto Marki w deklaracji.

9. Partner ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe i przesyłać w formie edytowalnej na adres: caf3@marki.pl, w tytule podając oznaczenie z dopiskiem „Marecka Karta Mieszkańca”.

10. Burmistrz Miasta Marki może wykluczyć Partnera z Programu jeżeli:

1) Partner nie przestrzega Regulaminu lub

2) Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla posiadaczy Mareckiej Karty Mieszkańca.

11. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.

12. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i  jest zobowiązany do usunięcia  wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.

13. Gmina Miasto Marki nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny,

2) wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Mareckiej Karty Mieszkańca przez Partnerów,

3) świadczenie przez Partnera usług i oferowanie towarów w sposób preferencyjny osobom nieuprawnionym, w tym osobom posiadającym Marecką Kartę Mieszkańca, której termin ważności nie został przedłużony.

16. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany lub modyfikacje podlegają publikacji w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.marki.pl i są wiążące dla Partnera od dnia ich upublicznienia.

Organizatorem Programu Mareckiej Karty Mieszkańca jest Miasto Marki
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry