facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 1 marca do godz. 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy:

  • w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki,
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki,
  • za pośrednictwem profilu ePUAP,
  • przesłać skan drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego  kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 16 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki w Zespole Szkół nr 1 przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96. Dopuszcza się losowanie bez udziału osób trzecich, transmitowane on-line na profilu Miasta Marki na portalu społecznościowym Facebook, w przypadku obostrzeń, które mogą zostać wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań do kancelarii Urzędu, w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji - ocena projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2022 roku.

W 2021 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili:

Katarzyna Dąbrowska - przewodnicząca (przedstawiciel NGO),

Jolanta Buczyńska - Bobel (przedstawiciel NGO),

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),

Andrzej Nadolski (przedstawiciel rady miasta),

Barbara Jóśko (mieszkaniec),

Waldemar Budziłek (mieszkaniec),

Ada Gajek- sekretarz (przedstawiciel burmistrza),

Dariusz Pietrucha (przedstawiciel burmistrza).

Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

WPZ
11 stycznia 2022

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry