facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ostatnia prosta w tegorocznej edycji MBO

Lista projektów złożonych do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) w edycji 2023

W tegorocznej edycji złożono do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 19 projektów z czego 16 w kategorii zadań twardych i 3 w kategorii zadań miękkich. Po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej odrzucono następujące wnioski:

Kategoria zadania twarde:

  1. Projekt śpij spokojnie. Przesłony na latarnie miejskie nadmiernie oświetlające budynki prywatne w Markach. Projekt złożony przez Rafała Grześkiewicza. Proponowane zadanie musi być ogólnodostępne  (§4, ust 4  regulaminu MBO - efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.). W ocenie Zespołu Pana propozycja nie spełnia tego formalnego wymogu;
  2. Dzierżawa działeczki pod S8. Projekt złożony przez Annę Bohdziewicz. Proponowane zadanie musi być zlokalizowane na mieniu należącym do gminy (§4, ust 7 regulaminu MBO - w przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.);
  3. Dzierżawa działeczki przy Ząbkowskiej. Projekt złożony przez Annę Bohdziewicz. Proponowane zadanie musi być zlokalizowane na mieniu należącym do gminy (§4, ust 7 regulaminu MBO - w przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.);
  4. Budowa placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza w Strudze. Projekt złożony przez Magdalenę Cywińską i Justynę Ludwiczuk. Wnioskodawcy zrezygnowali ze składania projektu do dalszej procedury;
  5. Marki - włącz się. Budowa neonu i wyświetlacza informacyjnego na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Legionowej. Projekt złożony przez Rafała Grześkiewicza. Wnioskowany obiekt należy uznać jako reklamę świetlną, zarówno jej lokalizacja jak i sama forma musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o drogach publicznych. Przyległa działka drogowa nr 5/1 obr. 1-06 objęta jest decyzją ZRID rozbudowy drogi wojewódzkiej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pracami budowlanymi oraz w następstwie gwarancją. Zgodnie z § 6, ust.2, pkt 2, ppkt c) regulaminu MBO warunkiem pozytywnej opinii jest konieczność, aby „ realizacja zadania we wskazanej lokalizacji nie naruszyła gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na infrastrukturze w tej lokalizacji”.  Podkreślenia wymaga też zapis § 6, ust.2, pkt 2), ppkt b) regulaminu, że planowane zadanie koliduje z przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi przez Miasto we wskazanej lokalizacji;
  6. Stacja Młodzież – miejsce rekreacyjne dla młodzieży. Projekt złożony przez Monikę Banaszek i Justynę Pałuską. Teren planowanej inwestycji jest objęty gwarancją. Zgodnie z § 6, ust.2, pkt 2, ppkt c) regulaminu MBO warunkiem pozytywnej opinii jest konieczność, aby „ realizacja zadania we wskazanej lokalizacji nie naruszyła gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na infrastrukturze w tej lokalizacji”.  Dodatkową przeszkodą jest brak miejsca ze względu na przepisy dotyczące odległości od układu komunikacyjnego oraz istniejących budynków.

Kategoria zadania miękkie:

  1. Wesoło w głowie – wygrać z depresją u dzieci i młodzieży miasta Marki. Projekt złożony przez Monikę Hȕckmann , Arkadiusza Werelicha, Marzenę Wieczorek-Starczewską, Dariusza Czepurko, Michała Jarocha, Magdalenę Burlikowską, Małgorzatę Kaczyńską, Jarosława Ratajczyka, Marka Lewickiego, Ewę Fabiszewską i Ewę Zembrzycką-Wiater. Proponowane zadanie nie może  być częścią większego zadania  (§4, ust 5 regulaminu MBO - zgłaszane zadanie nie może stanowić części większego zadania.). Dodatkowo zgłoszone zadanie tego typu powinno być realizowane za pośrednictwem programu polityki zdrowotnej (PPZ), opracowanego merytorycznie przez specjalistę z zakresu ochrony zdrowia na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. Przygotowany PPZ podlega następnie ocenie przez szereg instytucji do tego uprawnionych (w tym przypadku - Prezes AOTMiT, Rada Miasta Marki, wojewoda mazowiecki, RIO). Według wstępnego szacunku samo przygotowanie do realizacji takiego zadania zajmie minimum 8-9 miesięcy, co uniemożliwia wypełnienie zapisu §4 ust. 8 regulaminu MBO tj. „Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym” i pochłonie ok 25% budżetu określonego w kosztorysie, a co nie zostało uwzględnione w kalkulacji. Depresja jest bardzo poważną chorobą, o niezwykle złożonym podłożu biologicznym, psychicznym i społecznym, której leczenie wymaga często terapii długofalowej (czasem i bezterminowej), a jej przedwczesne zakończenie może rodzić negatywne konsekwencje dla samych pacjentów. Dlatego też realizacja tak ważnego zadania w sposób ograniczony czasowo i finansowo niesie wiele zagrożeń dla prawidłowego przebiegu terapii. Program ten powinien mieć charakter nieograniczony lub być ujęty w dłuższej perspektywie czasowej niż jeden rok kalendarzowy, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego zgłoszonego pacjenta. Zgodnie z §4 ust. 5 „Zgłaszane zadanie nie może stanowić części większego zadania.” Realizacja tak ważnego programu zdrowotnego stanowi zadanie wykraczające poza określone w rozdziale 3 regulaminu MBO wymogi formalne.

Na kartach do głosowania, po losowaniu kolejności na karcie, zostaną umieszczone następujące projekty:

Proponowana nazwa zadania i autorzy projektu

Projekty twarde:

Markowy Skatepark - projekt złożony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza, Marcina Suligowskiego, Jacka Domaszczyńskiego, Nadię Wasik i Kacpra Kalinowskiego

Książkomat – dostęp do zasobów biblioteki przez całą dobę! -  projekt złożony przez Annę Starzyńską i Małgorzatę Romańczyk

Mały plac zabaw na Wilczej - wielka integracja sensoryczna w Markach  - projekt złożony przez Jolantę i Szymona Pakuła

Trampoliny ziemne - nowa jakość zabawy dla każdego mieszkańca niezależnie od wieku (4 lokalizacje) - projekt złożony przez Milenę Starczewską, Sylwię Augustyniak i Marcina Fuzowskiego.

Bezpieczna Pomorska w Markach i dojście do Przedszkola/Szkoły/na spacer - projekt złożony przez Łukasza Iwanowicza i Michała Jarocha

Plac Zgody przy Głównej – budowa boisk sportowych i rozbudowa placu zabaw - projekt złożony przez Marlenę Stosio i Roberta Szafrańskiego

Bezpieczna gmina razem z OSP w Markach - projekt złożony przez Antoniego Gajo i Pawła Jakubowskiego

!!! Marki w kwiatach !!! - projekt złożony przez Agnieszkę Owczarczak

GRAMY W SIATĘ! – budowa boiska do siatkówki na ul. Grunwaldzkiej - projekt złożony przez Weronikę Lasek i Justynę Lasek

Spół-Dzielnia Lodówka społeczna - projekt złożony przez Agatę Kapuścińską

Projekty miękkie:

Warsztaty dla mieszkańców Marek "Pozytywna dyscyplina" - projekt złożony przez Justynę Ludwiczuk

SKALDOWIE – koncert w MCER - projekt złożony przez Andrzeja Nadolskiego

 

Kolejność na kartach do głosowania zostanie ustalona drogą losowania przez  Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

WPZ
28 lipca 2023

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry