bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konkursy i małe granty

Na terenie Marek i dla mieszkańców Marek działalność pożytku publicznego prowadzą różnego typu organizacje; kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, parafie i związki wyznaniowe oraz tak zwane prawne osoby kościelne. Należą one do tak zwanego „trzeciego sektora” czyli do organizacji pozarządowych (NGO - non-government organization). Działalność tych organizacji na rzecz mieszkańców może być w różny sposób wspierana przez lokalny samorząd.

Wśród organizacji działających w sferze pożytku publicznego są kluby sportowe. Kluby sportowe działają na podstawie ustawy o sporcie i mogą być prowadzone w rozmaitych formach prawnych; mogą to być stowarzyszenia, fundacje, a także spółki. Ponieważ kluby sportowe (w tym także UKS – uczniowskie kluby sportowe) organizują treningi i zawody sportowe, które wymagają znacznych nakładów finansowych, na podstawie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (LINK) ogłaszany jest co roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Konkurs i jego wyniki ogłaszamy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach. Klub sportowy może także zgłosić swój projekt działań w trybie pozakonkursowym i otrzymać dofinansowanie. Zadanie musi być realizowane w ciągu 90 dni, a dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Za każdym razem celowość projektu jest oceniana przez samorząd. Każdy w ciągu 7 dni od opublikowania projektu może zgłosić do niego uwagi. Projekty zgłaszane w tym trybie są ogłaszane na stronie BIP.

Co roku Rada Miasta uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi (zobacz program na 2020 r). Program jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi (LINK) i jest podstawą do wytyczenia najważniejszych obszarów współpracy pomiędzy samorządem a NGO’s w danym roku. Na ogół w tych obszarach są ogłaszane otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

O konkursach i ich wynikach piszemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach.

W ciągu roku organizacja pozarządowa może się również zgłosić o realizację zadania w formie  tzw. „małego grantu” czyli w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywę w tej sprawie przedstawia organizacja pozarządowa. Celowość projektu ocenia samorząd. Jeśli „mały grant” uzyska akceptację, zadanie musi być realizowane w ciągu 90 dni, a maksymalna wysokość dotacji wyniesie 10 tys. zł.

 

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry