bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Aktywizacja młodych bezrobotnych

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

Zachęcamy do lektury komunikatu PUP. To być szansa dla osób z naszego miasta, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. To również możliwość założenia i uzyskania dofinansowania własnej działalności gospodarczej.


W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizuje pozakonkursowy projekt o nazwie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy   w powiecie wołomińskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
            Zgodnie z wytycznymi  uczestnikami projektu PO WER mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,  w tym osoby z niepełnosprawnościami  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie jako bezrobotne dla których ustalono  I lub II  profil pomocy,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
            Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zaplanował, że udział w projekcie weźmie łącznie 477 osób, w tym 241 kobiet i 236 mężczyzn. W roku 2018 w aktywizacji zawodowej uczestniczyć będzie łącznie 337 osób (173 kobiety, 164 mężczyzn). Pozostałe 140 osób (68 kobiet, 72 mężczyzn) rozpocznie i zakończy udział w 2019 roku. W ramach ww. programu PUP planuje otoczyć wsparciem 6 osób z niepełnosprawnościami (2 kobiety,  4 mężczyzn) oraz  90 osób (45 kobiet, 45 mężczyzn) posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej. Udział w projekcie wezmą także osoby o niskich kwalifikacjach dla których Wnioskodawca przewiduje organizację szkoleń indywidualnych, które odpowiadać będą bieżącym potrzebom rynku pracy i konkretnych pracodawców oraz w zawodach wynikających z Barometru zawodów wskazanych jako deficytowe w powiecie.
            Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań przewidzianych w nim. Polegały będą one na: wspieraniu przedsiębiorczości, dostosowaniu kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb pracodawców, umożliwieniu zdobycia doświadczenia zawodowego oraz pomocy  w podjęciu zatrudnienia.
            Wnioskodawca zaplanował organizację staży dla 226 osób (dla 156 kobiet i 70 mężczyzn), w tym 196 osób rozpocznie staż w roku 2018  a  pozostałe 30 osób  w roku 2019. Na szkolenia skierowanych zostanie łącznie 55 osób (10 kobiet i  45 mężczyzn), w tym 35 osób w 2018 roku i 20 osób w roku 2019. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma 110 osób (45 kobiet i 65 mężczyzn), w tym 60 osób w roku 2018 a 50 osób w roku 2019. W ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powstanie łącznie 85 nowych miejsc pracy (45 w 2018 roku,  40 w 2019 roku) na które skierowanych zostanie do zatrudnienia 30 kobiet i 56 mężczyzn.
Pomimo przyjętych założeń pragniemy zaznaczyć, że każdy z bezrobotnych spełniający kryteria dostępu niezależnie od płci będzie miał jednakową szansę w uzyskaniu proponowanych form wsparcia.
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 7.309.256,03 PLN.
Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Wołomin, ul Warszawska 5A
tel. 22 787 54 64
e-mail: wawo@praca.gov.pl
Filia w Radzyminie
Radzymin, ul. Komunalna 8A
tel. 22 786 55 15
e-mail: wawora@praca.gov.pl
Filia w Tłuszczu
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
tel. 29 757 31 08
e-mail: wawotl@praca.gov.pl  

 

TM
18 lutego 2019, godz. 08:20
#Miasto #Poradnik Przedsiębiorcy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry