bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta Marki

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 roku  poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2, art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 i 1570 i z 2020 r. poz. 284) w związku  z § 6 ust. 4 ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą „Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych dla młodzieży w wielu 12-19 lat zamieszkującej na terenie Miasta  Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.035.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 marca 2020r.

Wyniki konkursu znajdziecie Państwo poniżej w załączniku.

CAF3
17 kwietnia 2020, godz. 15:10
#Organizacje pozarządowe #Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

Załączniki:

00500712020.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry