bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XVII Sesja Rady Miasta

30 grudnia 2019, godz. 15:30
Urząd Miasta Marki

Radni pochylą się m.in. nad projektem budżetu na 2020 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zwołuję XVII sesję Rady Miasta Marki, na dzień 30 grudnia 2019 roku o godz. 15.30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Marki z dnia 20 listopada 2019 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki na 2020 rok - Druk nr 255 (Druk nr 255)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach - Druk nr 256 (Druk nr 256)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki, w roku szkolnym 2019/2020 - Druk nr 263 (Druk nr 263)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - Druk nr 258 (Druk nr 258)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 - Druk nr 259 (Druk nr 259)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok - Druk nr 260 (Druk nr 260)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 - Druk nr 241 (Druk nr 241)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok - Druk nr 240 Druk nr 240 :

a prezentacja projektu budżetu,
b przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
d przedstawienie poprawek Burmistrza do projektu uchwały,
e dyskusja nad projektem uchwały,
f głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza,
g głosowanie nad podjęciem uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki - Druk nr 261 (Druk nr 261)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego - Druk nr 254 (Druk nr 254)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne - Druk nr 249 (Druk nr 249)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne - Druk nr 253 (Druk nr 253)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne - Druk nr 251 (Druk nr 251)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne - Druk nr 252 (Druk nr 252)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne - Druk nr 250 (Druk nr 250)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 4 grudnia 2019 r. na Uchwałę Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz Uchwałę Nr XIV/200/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia petycji mieszkańców dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz ponownej konsultacji z mieszkańcami granic obszaru zdegradowanego - Druk nr 262 (Druk nr 262)
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Sesja nr 17 (Radni - Sesja) odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/72139

TM
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry