bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

27 maja 2020, godz. 14:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 27 maja 2020 roku na godz. 14.30 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/255/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki (Druk nr 333).
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 331).
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. (Druk nr 332).
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

 

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

osiedzenie  (Komisja Budżetowo-Gospodarcza) odbędzie się w dniu 27 maja 2020

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/87867

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Michał Jaroch

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry