bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXVII sesja Rady Miasta Marki

28 października 2020, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 28 października 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 21 września 2020 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2020 roku.

6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 399).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. (Druk nr 400).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Druk nr 398).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z m.st. Warszawa, miastem Legionowo, miastem Zielonka, gminą Izabelin, gminą Jabłonna, miastem Ząbki i gminą Nieporęt w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa z oczyszczalniami ścieków komunalnych: „Południe” oraz „Czajka”, zlokalizowanymi w Warszawie, w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (Druk nr 402).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”. (Druk nr 397).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące Uchwały Nr XXIV/312/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr

Strona 2

XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. (Druk nr 396).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny, zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele własne miasta Marki. (Druk nr 401).

14. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Marki.

15. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Marki przez radnych

16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Paweł Pniewski

Przewodniczący Rady Miasta Marki

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry