bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLVIII sesję Rady Miasta Marki

23 lutego 2022, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.[1]) zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 23 lutego 2022 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 17 stycznia 2022 roku.
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2022 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk 618.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Marki na lata 2022 -2027. Druk 619.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. Druk 620.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. Druk nr 621.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Druk 617.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o    udzielonych odpowiedziach.
 13.  Sprawy różne.
 14.  Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/170110.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry