bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

30 marca 2022, godz. 12:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 30 marca 2022 roku na godz. 12.30 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. Druk nr 626.
  5. Projekt uchwały w sprawie realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024. Druk nr 627.
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bardzo częstych i długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Miasta Marki. Druk nr 628.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustalania dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uprawnienia do świadczenia pieniężnego. Druk nr 632.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry