bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rewitalizacja w pigułce

Zestaw informacji dla mieszkańców w formie pytań i odpowiedzi.

6 czerwca 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszono UCHWAŁĘ NR X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki (dalej używamy słowa uchwała). Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W jakim celu podjęto uchwałę?

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest etapem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (dalej Program), który jest uchwalonym przez radę gminy wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej. Jego realizacja ma spowodować rozwiązanie zidentyfikowanych w diagnozie problemów oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (podmioty takie jak np. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego) na podstawie programu rewitalizacji.

Jakie podobszary rewitalizacji wprowadza uchwała na terenie miasta?

1. PODOBSZAR REWITALIZACJI KOMPLEKS URBANISTYCZY OSIEDLA ROBOTNICZEGO BRACI BRIGSÓW

Obszar położony jest przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która dzieli go na dwie części: zachodnią (05-08) oraz wschodnią (05-03). Na obszarze zlokalizowany jest zespół budowlany osiedla robotniczego powstały w latach 1883-95.

2. PODOBSZAR REWITALIZACJI URZĄD MIASTA MARKI

Obszar położony w sąsiedztwie Urzędu Miasta Marki, po zachodniej stronie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Bandurskiego (do nr 18). Północną granicę obszaru wyznacza ul. Rejtana i Skwer Żołnierzy Wyklętych.

3. PODOBSZAR REWITALIZACJI MAŁACHOWSKIEGO

Obszar położony po zachodniej stronie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.

4. PODOBSZAR REWITALIZACJI WSPÓLNA

Obszar obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Wspólnej i Miedzianej oraz tereny rekreacyjne Klubu Sportowego Markovia przy u. Wspólnej i tereny rekreacyjne wzdłuż ul. Stawowej.

5. PODOBSZAR REWITALIZACJI GRUNWALDZKA 

Obszar obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej u zbiegu ul. Grunwaldzkiej oraz Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szczegółową informację o położeniu działki/działek w podobszarze rewitalizacji można uzyskać w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki (pokój 18, tel. +48 22 781 10 03 wew. 350). 

Jakie korzyści z przyjęcia Programu odniosą mieszkańcy miasta?

Korzyściami płynącymi z przyjęcia Programu dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji będą m.in.:

  • realizacja projektów społecznych i infrastrukturalnych współfinansowanych w ramach środków  własnych miasta oraz programów krajowych i europejskich;
  • współdecydowanie przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych o rodzajach i zakresach wdrażanych projektów społecznych i infrastrukturalnych;
  • poprawa warunków zamieszkania w budownictwie komunalnym;
  • wzrost walorów turystycznych poprzez renowację historycznej tkanki miasta;
  • wsparcie lokalnego handlu i usług;
  • zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej (np. przedszkola);
  • wzmocnienie kapitału społecznego i więzi sąsiedzkich;
  • wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej (np. renowacja placów miejskich);
  • realizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych integrujących społeczność lokalną;
  • powstanie miejsc integracyjnych spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Jakie uprawnienia dla miasta wprowadza przyjęta uchwała?

Uchwała w § 2. ustanawia się na rzecz Gminy Miasto Marki prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na obszarze rewitalizacji.

Celem ustanowienia prawa pierwokupu na rzecz gminy jest zapewnienie, w ramach koordynacyjnej roli gminy w rewitalizacji, szerszej możliwości nabywania nieruchomości w celu realizacji przedsięwzięć wynikających z gminnego programu rewitalizacji (wpisanych z nazwy w podstawową listę projektów rewitalizacyjnych).

Istotą prawa pierwokupu, które uregulowane jest w przepisach Kodeksu cywilnego (Art. 596 – 602 Kodeksu cywilnego) jest – przysługujące w tym przypadku gminie – prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w przypadku, gdy jest ona oferowana do sprzedaży. Kwestie regulujące procedury pierwokupu są uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Art. 109.1, ust. 4a)).

Prawo pierwokupu wykonuje Burmistrz, w terminie miesiąca od dnia, gdy został zawiadomiony przez notariusza o treści zawartej umowy sprzedaży dotyczącej nieruchomości podlegającej pierwokupowi. W przypadku zamiaru zakupu nieruchomości, Burmistrz składa u notariusza oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości. Zapłata za nieruchomość następuje według ceny ustalonej w transakcji sprzedaży, w ramach której następuje ingerencja Burmistrza. (Ustawa o rewitalizacji - Praktyczny komentarz).

Powyższe oznacza, że prawo pierwokupu dotyczy zasadniczo realizacji przedsięwzięć i projektów wskazanych z nazwy w Gminnym Programie Rewitalizacji. Właściciele działek i nieruchomości mają możliwość już na etapie konsultacji społecznych projektu GPR sprawdzić, czy ich nieruchomości mogą być przedmiotem zainteresowania nabyciem przez miasto.

Tomasz Jakóbczak
16 czerwca 2019, godz. 12:04
#Miasto #PIT dla Marek = inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry