bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konkursy i małe granty

Na terenie Marek i dla mieszkańców Marek działalność pożytku publicznego prowadzą różnego typu organizacje; kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, parafie i związki wyznaniowe oraz tak zwane prawne osoby kościelne. Należą one do tak zwanego „trzeciego sektora” czyli do organizacji pozarządowych (NGO - non-government organization). Działalność tych organizacji na rzecz mieszkańców może być w różny sposób wspierana przez lokalny samorząd.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Co roku Rada Miasta uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i określa poziom i sposób finansowania lub współfinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wytycza najważniejsze obszary współpracy pomiędzy samorządem a NGO’s w danym roku. Na ogół w tych obszarach są ogłaszane otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

Konkursy

Kluby sportowe (w tym także UKS – uczniowskie kluby sportowe) organizują treningi i zawody sportowe, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Na podstawie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki ogłaszany jest co roku otwarty konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Konkurs i jego wyniki ogłaszamy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach.

Klub sportowy może także zgłosić swój projekt działań w trybie pozakonkursowym i otrzymać dofinansowanie. Zadanie musi być realizowane w ciągu 90 dni, a dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Za każdym razem celowość projektu jest oceniana przez samorząd. Każdy w ciągu 7 dni od opublikowania projektu może zgłosić do niego uwagi. Projekty zgłaszane w tym trybie są ogłaszane na stronie BIP.

Mały grant

W ciągu roku organizacja pozarządowa może się również zgłosić o realizację zadania w formie  tzw. „małego grantu” czyli w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywę w tej sprawie przedstawia organizacja pozarządowa. Celowość projektu ocenia samorząd. Jeśli „mały grant” uzyska akceptację, zadanie musi być realizowane w ciągu 90 dni, a maksymalna wysokość dotacji wyniesie 10 tys. zł.

Wśród organizacji działających w sferze pożytku publicznego są także kluby sportowe. Kluby sportowe działają na podstawie ustawy o sporcie i mogą być prowadzone w rozmaitych formach prawnych; mogą to być stowarzyszenia, fundacje, a także spółki.
 

Ważne!

Od roku 2022 wszystkie oferty i wnioski muszą być składane w generatorze wniosków https://marki.engo.org.pl

W przypadku, gdy organizacja nie ma możliwości złożenia oferty lub wniosku elektronicznie we własnym zakresie, pomocą służymy w CAF3 (ul. Fabryczna 3, Marki) tel. 22 129 11 83

O konkursach i ich wynikach piszemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach i na stronie https://marki.engo.org.pl

 

Program na rok 2024 - https://bip.marki.pl/uploads/files/NGO%20program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20na%202021/LXXVI-771-2023.pdf

Uchwała o konsultacjach - https://bip.marki.pl/uchwala/15749/uchwala-nr-xxxix-474-2021

Uchwała o rozwoju sportu - https://bip.marki.pl/uchwala/15066/uchwala-nr-xxix-360-2020

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry