bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol? Przeczytaj, jakie formalności powinieneś załatwić, by ubiegać się o zezwolenie.

  • Wypełnij wniosek (POBIERZ)
  • Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania).
  • Odwiedź nasz ratusz. Złóż wniosek oraz załączniki. Uwaga! Wnioski oraz załączniki mogą być złożone poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.
  • Twój wniosek opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonuje ona sprawdzenia, czy usytuowanie punktu spełnia wymogi ustawy oraz prawa miejscowego.
  • Po pozytywnym przejściu tego etapu otrzymujesz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Uzgodnij w ratuszu termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub w ratuszu przy pomocy kart opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol (więcej o opłatach dalej). Z dowodem wpłaty zgłoś się do ratusza po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie krótszy niż cztery lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata - poza miejscem sprzedaży.

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, przed wydaniem zezwolenia uiszczają w roku uzyskania zezwolenia:

525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%-18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Uwaga!
W roku uzyskania zezwolenia przedsiębiorca dokonuje opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustala się ją na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, termin złożenia oświadczenia mija 31 stycznia):

1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może to zrobić w terminie 30 kolejnych dni wraz z dokonaniem opłaty dodatkowej. Wynosi ona 30% rocznej, podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w odpowiednich terminach przedsiębiorca może jeszcze dokonać opłaty w ciągu 30 kolejnych dni. Wówczas kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry