bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Bon Żłobkowy

Marecki Bon Żłobkowy to wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Stanowi formę wspierania rodziców w postaci dofinansowania do opłat za opiekę dzieci do lat 3, a jego celem jest powrót rodziców na rynek pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim i wychowawczym. Świadczenie wypłacane jest matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, o ile spełniają następujące warunki:

  • oboje opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Miasto Marki;
  • pozostają w zatrudnieniu lub wykonują inną pracę zarobkową;
  • wykazali rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Marki;
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego;
  • zawarli umowę o  objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub  klub dziecięcy albo  z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna bądź zawarta z niania umowa uaktywniająca;
  • wykazują się dochodem nie przekraczającym kwoty 1922 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do ustalenia prawa do bonu liczony będzie dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia.

Wzór wniosku i załącznika znajduje się poniżej:

http://www.ops.marki.pl/12-formularze_do_pobrania

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy z Zespołu ds. świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr tel.513 581 573 e-mail: swiadczenia@marki.pl

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXIII/300/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Marecki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki (DZ. URZ. WOJ. 2020.8137).

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry