bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Warsztaty pieśni i tańca - z kulturą ludową

Fundacja Fili Dei złożyła wniosek o dofinansowanie

W dniu 2024-04-05 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta wpłynęła oferta Fundacji Fili Dei na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty pieśni i tańca - z kulturą ludową do młodych” skierowanego do co najmniej 40 osób wraz z otwartym pokazem Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”.

Całkowity koszt zadania to 9 500,00 zł, z tego z dotacji 9 500,00 zł.

Każdy, w terminie do 18 kwietnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

NGO
11 kwietnia 2024, godz. 13:16
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry