bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Konkurs dla NGO z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr  050.183.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 15 listopada 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 11 w związku z § 9 ust.1 pkt 2, § 10 Programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

§1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wskazanych w treści ogłoszenia.
 2. Celem opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób powołuje się komisję konkursową w składzie:

Emila Oleksiak – Przewodnicząca

Ewa Czarkowska – Członek

Magdalena Rogalska-Kusarek – Członek

Wojciech Salak – Członek

 1. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.
 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 050.183.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 15 listopada 2017  roku

 

 

Ogłoszenie o konkursie
 

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r, jednocześnie zaprasza do składania ofert.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1)        Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2)        Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: do 20 000 zł.

3)        Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela:

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: Działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.
 2. Forma realizacji zadania: wsparcie
 3. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:
 

Cel zadania:

Celem programu jest integracja rodzinna, wspólne spędzenie czasu, zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej, w,  tym będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach

Adresaci:

Przede wszystkim rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym będący pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, co najmniej 50 osób .

 

Zakres działań:

 • Zorganizowanie jednorazowego spotkania przedświątecznego dla rodzin z dziećmi i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w trakcie którego organizatorzy zapewnią:

-           animatora przebranego za postać św. Mikołaja, który wręczy drobne upominki (najlepiej  słodycze);

 • wydzielone miejsce do wspólnego śpiewania kolęd ”kolędowe karaoke” do mikrofonu;
 • warsztaty malowania bombek – tworzenie ozdób choinkowych np. z papieru , bibuły, z filcu, które można zabrać do domu;
 • drobny poczęstunek – mandarynki, makowiec, pierożki, wigilijna kapusta, ryba po grecku itp;
 • konkursy wiedzy o potrawach wigilijnych i świątecznych zwyczajach w różnych regionach Polski;
 • kącik kulinarny (robienie pierniczków, które posłużą np. do powieszenia na choinkę, lub np. lepienie pierogów)
 • wspólne dekorowanie choinki miejscu, w którym odbywać się będzie impreza.

 

Warunki realizacji działań:

 • zorganizowanie w Markach jednorazowego spotkania przedświątecznego dla rodzin z dziećmi i osób będących w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z zakresem działania a w tym:

-              opracowanie programu spotkania

-              pozyskanie kwalifikowanej kadry do przeprowadzania zajęć i warsztatów;

-              pozyskanie porozumień z podmiotami współpracującymi w tym OPS Marki;

-              zapewnienie sali wraz z dekoracją do spotkania;

-              zapewnienie niezbędnych materiałów i artykułów i sprzętu niezbędnych do realizacji     spotkania;

-              określenie sposobu naboru uczestników i ich zaproszenie;

-              określenie działań promujących projekt;

Sposoby monitorowania:

 • realizacja fotogalerii i relacji tekstowej na minimum 1500 znaków pisarskich;
 • ankieta ewaluacyjna przeprowadzona na zakończenie spotkania.

 

Podmiot realizujący zadanie:

Uprawnione do realizacji zadania są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w co najmniej jednym z określonych zakresów:

-       w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

-       działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

-       działalności charytatywnej;

-       działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Baza lokalowa:

Wymagane jest, aby zadanie realizowane było:

-       w pomieszczeniu umożliwiającym komfortowe warunki zajęć dla uczestników z zapewnieniem dostępności do toalety oraz możliwości przeprowadzenia warsztatów kulinarnych.

Kadra:

Zadanie wymaga zaangażowania osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie gwarantujących odpowiedni poziom merytoryczny.

Dokumentacja realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wymagane jest prowadzenie następującej dokumentacji projektu:

- program (scenariusz) spotkania;

- krótki opis rzeczywistego przebiegu zajęć wraz z adnotacjami dotyczącymi ich oceny przez uczestników.

 • niezbędne zgody uczestników o ile będzie to konieczne;
 • sprawozdanie ze sposobu przeprowadzenia ewaluacji projektu.

Mierniki zadania:

 • liczba uczestników spotkania,
 • fotorelacja i relacja tekstowa.

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania. Koszty uzyskania zezwoleń i zgód powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

 

WPZ
16 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry