bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Ogłaszamy konkurs na szkołę rodzenia

Zarządzenie Nr 050.010.2018

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 7, w związku z § 9 ust. 3 pkt 1, Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dn. 25 października 2017 r., w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”:

§1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wskazanych w treści ogłoszenia.
 2. Celem opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia powołuje się komisję konkursową w składzie:

Emila Oleksiak – Przewodnicząca

Ewa Czarkowska – Członek

Paweł Pniewski – Członek

Paweł Madera – Członek

 1. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.
 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

    

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych
 i Zdrowia.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.010.2018

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia ijednocześnie zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1)        Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2)        Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: do 20 000 zł.

3)        Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela:

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  1. Forma realizacji zadania: wsparcie
  2. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:
 

Cel zadania:

 • Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży mieszkających na terenie Marek do porodu oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka obejmujące:

-       przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji;

-       promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny;

-       informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży;

-       wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań;

-       informacja o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Adresaci:

Kobiety w ciąży zamieszkałe na terenie Marek, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach (wraz z partnerami – ojcami ich dzieci).

 

Zakres działań:

 • Program „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa” jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i ich partnerów. Wymaga określenia trybu kwalifikacji do udziału w programie. Prowadzenie edukacji przedporodowej obejmuje realizację programu w formie zbiorowych spotkań (kurs stacjonarny). Rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży – 16 godzin (nie mniej niż 8 modułów po 2 godziny każdy – w zależności od możliwości i chęci kobiet uczestniczących w zajęciach).
 • Program zakłada realizację następujących tematów:

-       zasady prawidłowego odżywiania,

-       ocena ruchów płodu,

-       bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie,

-       wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży,

-       objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc.),

-       przygotowanie do porodu,

-       początek porodu i jego przebieg,

-       rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie,

-       łagodzenie bólu porodowego - techniki relaksacji,

-       korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia bólu porodowego),

-       znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,

-       promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji,

-       rozwiązywanie problemów laktacyjnych,

-       wspomaganie laktacji,

-       opieka i pielęgnacja noworodka,

-       psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu,

-       higiena i dieta w okresie połogu,

-       metody regulacji płodności,

-       zasady pomocy finansowej państwa i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej,

-       procedury alimentacyjne,

-       procedury rejestracji urodzin,

-       prawa kobiety w ciąży, kobiety karmiącej i prawa matki.

 • Zajęcia praktyczne podczas realizacji programu powinny obejmować:

-       przygotowanie do porodu:

 1. nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,
 2. nauka łagodzenia bólu porodowego – techniki relaksacji,
 3. cykl ćwiczeń fizycznych – ogólnousprawniających zalecanych dla kobiet w ciąży ćwiczenia wzmacniające i rozciągające,
 4. ćwiczenia relaksujące,
 5. nauka oddychania torem brzusznym,
 6. ćwiczenia przygotowujące do porodu,
 7. ćwiczenia w połogu,

-       promocję karmienia piersią,

-       wsparcie psychiczne kobiety w ciąży i jej rodziny.

 • Projekt powinien wyróżniać się najwyższym poziomem merytorycznym, a także szczególną dbałością o dobór profesjonalnej kadry i narzędzi służących realizacji projektu.

 

Warunki realizacji działań:

 • zorganizowanie w Markach dwóch edycji (wiosennej i jesiennej) zajęć z zakresu wspomagania kobiet w ciąży (projektu pilotażowego), w tym

-    opracowanie program cyklu warsztatów/zajęć;

-    pozyskanie kwalifikowanej kadry do przeprowadzania zajęć i warsztatów;

-    pozyskanie porozumień z podmiotami współpracującymi;

-    przeprowadzenie kampanii promującej projekt.

 • zapewnienie bazy: pomieszczeń/pomieszczenia dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących w projekcie (można przedłożyć zgodę właściciela obiektu np. w formie korespondencji mailowej);
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
 • określenie sposobu naboru uczestników do projektu;
 • przeprowadzenie naboru uczestników projektu;
 • przeprowadzenie całego cyklu warsztatów/zajęć;
 • zapewnienie podczas warsztatów/zajęć właściwej opieki medycznej;
 • określenie działań promujących projekt;
 • konieczność ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent winien poinformować w ofercie;.
 • Konieczność spełnienia warunków dotyczących ochrony danych osobowych.

Sposoby monitorowania:

 • monitoring kanałów komunikacyjnych, w tym profili społecznościowych przekazujących informację o planowanym projekcie;
 • lista osób biorących udział w projekcje;
 • ankieta ewaluacyjna przeprowadzona na zakończenie projektu.

 

Podmiot realizujący zadanie:

Uprawnione do realizacji zadania są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach celów statutowych prowadzą działalność:

-          w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

lub/i

-          na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Baza lokalowa:

Wymagane jest, aby zadanie realizowane było:

-          w pomieszczeniu/ach umożliwiającym/ych komfortowe warunki zajęć dla uczestników z zapewnieniem dostępności do toalety.

Kadra:

Zadanie wymaga zaangażowania osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie gwarantujących odpowiedni poziom merytoryczny: w tym; położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, fizjoterapeuty .

Dokumentacja realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wymagane jest prowadzenie następującej dokumentacji projektu:

 • dzienniki zajęć, w nich m.in.:

- imienna lista osób na warsztatach/zajęciach;

- lista obecności potwierdzona podpisami uczestników;

- program warsztatów/zajęć;

- krótki opis zaplanowanych warsztatów/zajęć;

- krótki opis rzeczywistego przebiegu zajęć wraz z adnotacjami dotyczącymi ich oceny przez uczestników.

 • niezbędne zgody uczestników, zaświadczenia od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach;
 • dokumentacja potwierdzająca informowanie społeczności lokalnej o naborze i przeprowadzeniu cyklu warsztatów/zajęć;
 • wypełnione ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na zakończenie projektu.

 

Mierniki zadania:

 • liczba uczestników warsztatów/zajęć biorących udział w co najmniej 75% przeprowadzonych zajęć,
 • wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania. Koszty uzyskania zezwoleń i zgód powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

 1. Środki przeznaczone na realizację zadania: do 20 000,00 zł
 2. Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31.12.2018 roku (I edycja do 30 czerwca 2018 r., II edycja nie wcześniej niż od 15 września 2018 r.).
 3. Miejsce realizacji zadania: Miasto Marki.
 4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć 1 ofertę
 5. Dofinansowanie ze środków miasta Marki nie może przekraczać 80,00% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 6. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10,00%.
 7. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15,00%.
 
 
 
 
 
 

  II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie zlecania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2. Podmioty ubiegające się o dotację na realizacje zadania winny złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie www.marki.pl w zakładce NGO.

4. Podmioty ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny w ofercie zadbać aby projekt był szczegółowo opisany, zaplanowany, poddany ocenie skuteczności, aby jak najlepiej pozwolił na realizację zakładanych celów. 

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów.

7. Wysokość wsparcia finansowego zadania uzależniona będzie od liczby przyjętych ofert, oceny merytorycznej zadania oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania.

8. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia tabeli dotyczącej dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (Dział IV, pkt. 5 druku oferty realizacji zadania publicznego).

9. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w kalkulacji realizacji zadania oraz harmonogramie realizacji zadania jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa od wnioskowanej.

10. Zadanie, o którego realizację ubiega się podmiot, powinno być przedmiotem jego działalności statutowej.

11. Podmiot może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy z Gminą Miasto Marki. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą rozliczane.

12. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, uwzględnione w kosztorysie zadania i umieszczone w ofercie, w tym w szczególności koszty merytoryczne.

 III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta Marki.

2. Zadania powinny być zakończone do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

 IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 roku do godz. 16:00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Markach, Al. Piłsudskiego 95 .

2. Oferty należy składać wyłącznie na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

3. Oferty należy składać w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

-          pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres

-          nazwę zadania konkursowego: Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

-          tytuł zadania (własny tytuł)

4. Koperta powinna być zaadresowana na: Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Oferty złożone w nieopisanych kopertach nie będą objęte procedurą konkursową.

5.Oferty złożone lub przesłane pocztą po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie (liczy się data wpływu do Urzędu).

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwrócone wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty spoczywa na wnioskodawcy.

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.

9. Przed złożeniem oferty, jednak nie później niż do dnia 7 lutego 2018 roku, pracownicy Urzędu Miasta Marki udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących konkursu oraz wymogów formalnych (Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 tel. 22 781 10 03 wew. 205 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: ewa.czarkowska@marki.pl).

 V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych, w szczególności: uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, uzupełnienia informacji zawartych w ofercie, korektę błędów rachunkowych, w terminie do 3 dni od mailowego powiadomienia przewodniczącego komisji konkursowej.

3. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w ogłoszeniu podlega odrzuceniu

4. Komisja konkursowa dokona otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817) oraz zasady wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

5. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową pod względem:

- formalnym – poprawne wypełnienie oferty,

- merytorycznym

Karty oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

6. Ocena jest dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji w poszczególnych kategoriach.

7. Dla uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej wymagane jest osiągnięcie, co najmniej 17 punktów.

8. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży Burmistrzowi Miasta Marki rekomendacje, co do wyboru ofert oraz proponowanej kwoty dotacji.

9. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta Marki do dnia 28 lutego 2018 r..

10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.marki.pl

11. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

12. Przed podpisaniem umowy podmiot, który wygrał konkurs zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników:

1)      aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru wraz
z dokumentami określającymi sposób reprezentacji podmiotu oraz zakres działalności,

2)      aktualnego statutu organizacji;

3)      zaktualizowanego kosztorysu, o ile dotacja została przyznana w niższej wysokości, z utrzymaniem procentowego udziału środków własnych i wkładu wolontariackiego w przyznanej dotacji;

4)      zaktualizowanego harmonogramu działań, o ile zaistnieje taka potrzeba.

 1. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione,
  a w przypadku kserokopii każda ze stron potwierdzona przez uprawnione osoby za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą potwierdzenia.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

 

VI. Wysokość dotacji przyznanych na realizację podobnych zadań wynosiła:

 

Rodzaj zadania

2017 r.

Marecka Szkoła Rodzenia

………10 520……zł

 

 VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.marki.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki http://bip.marki.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, tel. (22) 781-10-03
wew.: 205.

 

 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

OGÓLNE DANE DOT. OFERTY

1.

Nazwa zadania publicznego określonego w konkursie

Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2.

Tytuł zadania publicznego

 

3.

Nazwa i adres organizacji

 

4.

Numer oferty

 

 

KRYTERIA FORMALNE

OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI:

 

TAK/NIE *

UWAGI

1. Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.

 

 

2. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

3. Oferta złożona we właściwy sposób

 

 

4. Oferta złożona na właściwym formularzu

 

 

5. Oferta złożona przez podmiot uprawniony

 

 

6. Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodnie  z działalnością statutową oferenta.

 

 

7. Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione

 

 

8. Przedstawiony kosztorys jest zgodny z ogłoszeniem konkursowym

 

 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej

 

Podpisy członków komisji oceniających ofertę:

1………………………………………………………………………………...

2………………………………………………………………………………...

3………………………………………………………………………………...

4…………………………………………………………………………………

Oferta spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych** i podlega/nie podlega ocenie merytorycznej

 

 

……………………………………………………………………..

(podpis przewodniczącego komisji)

* wpisać we właściwą rubrykę

** niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

OGÓLNE DANE DOT. OFERTY

1.

Nazwa zadania publicznego określonego w konkursie

Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2.

Tytuł zadania publicznego

 

3.

Nazwa i adres organizacji

 

4.

Numer oferty

 

 

Kryteria oceny merytorycznej oferty

skala punktacji

Liczba przyznanych punktów

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

od 0 do 5 pkt.

 

2

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

od 0 do 5 pkt.

 

3

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

od 0 do 5 pkt.

 

4

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10-11 % % w planowanej dotacji - 2 pkt.

11-12 % w planowanej dotacji - 4 pkt.

powyżej 12 % w planowanej dotacji - 5 pkt.

od 0 do 5 pkt.

 

5

Planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (w tym wycena wkładu osobowego w stosunku do planowanej dotacji)  .

15-17 % w planowanej dotacji - 2 pkt.

17-19 % w planowanej dotacji - 4 pkt.

powyżej 19 % w planowanej dotacji - 5 pkt.

od 0 do 5 pkt.

 

6

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych

- oferent rozliczył się z dotacji z dotacji rzetelnie i terminowo: 5 pkt.

- oferent  nie współpracował z Gminą Miasto Marki: 0 pkt.

- oferent nie rozliczył się rzetelnie i terminowo: - 5 pkt.

od -5 do 5 pkt.

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

Uwagi Członka Komisji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Członka Komisji:

 

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia..

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY PODSUMOWANIE

 

OGÓLNE DANE DOT. OFERTY

1.

Nazwa zadania publicznego określonego w konkursie

Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2.

Tytuł zadania publicznego

 

3.

Nazwa i adres organizacji

 

4.

Numer oferty

 

 

Kryteria oceny merytorycznej oferty

skala punktacji

liczba przyznanych punktów

przez członków komisji

Suma punktów

Średnia arytmetyczna

1

2

3

4

 

 

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

od 0 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

2

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

od 0 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

3

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

od 0 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

4

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10-11 % % w planowanej dotacji - 2 pkt.

11-12 % w planowanej dotacji - 4 pkt.

powyżej 12 % w planowanej dotacji - 5 pkt.

od 0 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

5

Planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (w tym wycena wkładu osobowego w stosunku do planowanej dotacji)  .

15-17 % w planowanej dotacji - 2 pkt.

17-19 % w planowanej dotacji - 4 pkt.

powyżej 19 % w planowanej dotacji - 5 pkt.

od 0 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

6

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych

- oferent rozliczył się z dotacji z dotacji rzetelnie i terminowo: 5 pkt.

- oferent  nie współpracował z Gminą Miasto Marki: 0 pkt.

- oferent nie rozliczył się rzetelnie i terminowo: - 5 pkt.

od -5 do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Max. liczba punktów – 30

Min. liczba punktów niezbędna do otrzymania dofinansowania – 17

 

Uwagi Komisji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji oceniających ofertę:

 

1………………………………………………………………………………...

 

2………………………………………………………………………………...

 

3………………………………………………………………………………...

 

4…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji

 

 

………………………………………………..………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpz
22 stycznia 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry