bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ptaki , ptaszki, ptaszyska

II Marecki konkurs plastyczno - przyrodniczy

Organizator :

Zespół Szkół nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5

Honorowy patronat nad konkursem obięli:

Burmistrz Miasta Marki

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach

Regulamin konkursu                                     

Tematyka:

Prace wykonane przez uczniów mogą przedstawiać różne gatunki ptaków, które możemy obserwować w różnych sytuacjach w naszym bezpośrednim otoczeniu i na całym świecie.

Cele konkursu:

a) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnorodnych gatunków ptaków,

b) rozbudzanie zainteresowań tematyką ornitologiczną,

c) uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczającą nas przyrodę, kształtowanie postaw ekologicznych,

d) rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych,

e) uwrażliwianie dzieci i młodzieży na otaczającą nas przyrodę

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do następujących dzieci i młodzieży: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

przedszkole,

szkoły podstawowe, klasy I-III,

szkoły podstawowe, klasy IV- VII,

gimnazjum

Prace nie podlegają zwrotowi; udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.

Wymagania dotyczące prac plastycznych:

a)      format A3 lub A4,

b)      technika dowolna:  prace przestrzenne,  wypukłe, prace płaskie, collage itp.

c)     na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:  imię i nazwisko autora pracy, klasę/ wiek dziecka, nazwą szkoły lub przedszkola z numerem telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

d)     do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik)

e)      jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę, (praca nie była wcześniej publikowana)

f)       prace zbiorowe nie będą oceniane,

g)      prace nie podpisane nie będą podlegać ocenie,

h)    każda placówka może przekazać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej (nie dotyczy organizatora)

Kryteria oceny prac:

a) wartość merytoryczna zgłoszonej pracy,

b) oryginalność w przedstawieniu tematu,

c) zastosowanie ciekawych technik plastycznych,

d) estetyka i jakość wykonanej pracy.

Termin składania prac plastycznych: od 16 kwietnia do 4 maja 2018r. do godz.10.00. Prace należy składać do nauczyciela plastyki  ZS nr 2, p. Katarzyny Skłudzkiej lub w sekretariacie szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja 2018 r.

Nagrody: Jury konkursu  przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce. Jury może przyznać również wyróżnienia – dyplomy i drobny upominek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i organizatora konkursu. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 9 maja o godz. 10.00. Decyzja jury jest ostateczna.

Informacje dodatkowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu promocji konkursu. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora.

Osoba odpowiedzialna  – Katarzyna Skłudzka tel. 22 7811857

Tu znajdziesz oświadczenie do pobrania.

 

 

WPZ
18 kwietnia 2018, godz. 08:00
#Środowisko #Zespół Szkół Nr 2

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry