bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Marki w 2019 roku”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio u Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, pokój 20 (I piętro)

Konsultacje odbywać się będą do 27 grudnia  2018 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia  2018 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 13) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: organizacyjny@marki.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail: organizacyjny@marki.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

DI
19 grudnia 2018, godz. 14:16
#Miasto #Organizacje pozarządowe #Zdrowie

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry