bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dotacje na wymianę kotłów w 2019 r.

Przyjmujemy wnioski od 1 do 15 marca. Maksymalna wysokość pomocy miasta to 8 tys. zł.

Dotacja obejmuje wyłącznie trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególności: węgiel, koks, ekogroszek) na ekologiczny (gaz, prąd, olej). Wnioski złożone przed terminem określonym poniżej nie będą rozpatrywane.

Wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 marca 2019 roku.


Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w realizacji zadania.

Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo:

 1. po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
 2. złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
 3. dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami.

O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca – osoba fizyczna, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w ramach zadania, na które udzielana jest dotacja,
 • dokona zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
 • na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
 • nieruchomość, na której Wnioskodawca zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w ramach zadania, musi być przyłączona do istniejącej sieci gazowej.

Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się:

 • koszty demontażu palenisk na paliwo stałe,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z zakupem i montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 • koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej w nowym źródłem ogrzewania,
 • koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

Nie przyznaje się dotacji na:

 • dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),
 • zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego,
 • zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła,
 • zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
 • budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
 • zakup grzejników oraz wymiany istniejącej instalacji do rozprowadzenia po budynku c.o.,
 • koszt przyłącza do sieci gazowej,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • koszt nadzoru nad realizacją instalacji,
 • roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są związane bezpośrednio z zakresem umowy.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o dotację stanowiącego załącznik do Regulaminu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując planowany typ urządzenia.

Wnioski można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.


Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:

 1. być złożony na właściwym formularzu,
 2. mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,
 3. być opatrzony podpisem Wnioskodawcy,
 4. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta Marki podpisze z Wnioskodawcą umowę, określającą w szczególności termin i sposób wypłacenia udzielonej dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji.


Poniżej znajduje się Uchwała Nr LXVII/609/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki wraz z:

 • wnioskiem o udzielenie dotacji,
 • wzorem umowy dotacji,
 • wnioskiem o rozliczenie dotacji.

WOŚ
5 lutego 2019, godz. 14:42
#Środowisko #Zdrowie #Edukacja

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry