bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zapraszamy stomatologów do współpracy

Chcemy zwiększyć dostępność opieki dentystycznej dla dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy. Ma ona obejmować  realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  • Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:

L.p.

Nazwa Szkoły

Adres

Szacowana liczba uczniów objętych opieką

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Ul. Okólna 14

05-270 Marki

950

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

Ul. Szkolna 9

05-270 Marki

693

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

Ul. Pomnikowa 21

05-270 Marki

783

4.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota

Ul. Duża 3

05-270 Marki

819

5.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II

Ul. Piłsudskiego 96

05-270 Marki

347

6.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Ul. Wczasowa 5

05-270 Marki

409

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zwartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Miastem na świadczenie usług.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 30 października 2019 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (Pokój nr 13).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Markach                         tel. 22 771 35 86 wew. 19, mail: aleksandra.kryska@marki.pl

CUW
16 października 2019, godz. 10:12
#Zdrowie #Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry